Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ rodičov

Vážení rodičia,

     dňa 16. septembra 2021 Vás pozývame na plenárne zasadanie OZ rodičov, ktoré sa bude konať o 16.30 hod. v cvičebni Základnej školy Trstené pri Hornáde.

Dôvodom na zvolanie plenárneho zasadania rodičov je začiatok školského roka, ale aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy (2021-2025) podľa §24 a §25 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Aj preto je vaša účasť veľmi potrebná.

Dovoľujeme si požiadať Vás, aby ste si doniesli svoje pero, ďakujeme.

Hneď po zverejnení výsledkov volieb sa uskutočnia triedne aktívy rodičov.

Zároveň však musíme dodržiavať epidemiologické opatrenia, preto sa plenárneho
rodičovského môže zúčastniť iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý musí so sebou
priniesť vypísané „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ – stiahnuť  TU (pre tých , ktorí nemajú možnosť vyhlásenie vytlačiť, bude poskytnuté v škole).

                                                                                   Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     Každý žiak ZŠ obdrží prihlášku na nový školský rok v prvý deň nástupu t. j. 2.9.2021, ktorú obratom ak má záujem o stravovanie, vyplnenú vráti do školskej jedálne v piatok 3.9.2021. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Antigénové samotestovanie

     Na základe informácie z Okresného úradu Odbor školstva Košice oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov presúva na neskorší termín, ktorý bude škole oznámený. Potom budeme rodičov, ktorí prejavili záujem o testy, kontaktovať.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Informácia k 1. dňu v škole

Riaditeľstvo ZŠ v Trstenom pri Hornáde oznamuje,
že nástup žiakov do školy je vo štvrtok 2. septembra 2021

Pre žiakov 1. ročníka o 8:40 hodine.
Pre žiakov 2. až 4. ročníka  o 8:50 hodine.
Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 9:00 hodine.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach o 9.10. hodine.
Ukončenie 1. dňa v škole je pre žiakov plánované na 10.00 – 10.30 hod.
V dňoch 2. a 3. septembra 2021 nebude z prevádzkových dôvodov zabezpečené stravovanie žiakov v školskej jedálni, strava sa bude podávať od 6. septembra 2021.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

OZNAM vedúcej ŠKD

Vedúca ŠKD oznamuje rodičom žiakov, že z organizačných dôvodov bude školský klub detí fungovať od 6. septembra 2021.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Organizačné pokyny v ZŠ Trstené pri Hornáde v školskom roku 2021/2022

 • Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu sa riadi školským
  semaforom, zverejneným na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/,
  ktorý je záväzný aj pre zákonných zástupcov žiakov.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli
  zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota,
  kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný
  príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do budovy
  základnej školy.
 • Vstup do budovy školy je povolený iba žiakom a zamestnancom
  školy, cudzím osobám je vstup do budovy školy povolený iba so
  súhlasom vedenia školy.
 • Vstup je možný len po predložení písomného vyhlásenia
  o bezpríznakovosti žiaka (Vyhlásenie-o-bezpríznakovosti/wordVyhlásenie-o-bezpríznakovosti/pdf) a návštevníka školy/rodiča žiaka (Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník/wordVyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník/pdf) aktuálneho semaforu a dodržiavaním ROR.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá zákonný zástupca žiaka
  pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy
  v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Žiak s príznakmi musí ostať doma a rodič kontaktuje detského lekára.
 • Žiaka prvého ročníka môže v budove školy 1. deň sprevádzať iba jeden
  zákonný zástupca, a to po predložení písomného vyhlásenia o
  bezpríznakovosti.
 • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do
  budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 • Podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, musí mať
  žiak prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.
Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Zisťovanie záujmu o domáce testovanie

Milí rodičia,

ministerstvo školstva SR ponúka v priebehu školského roka rodičom možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v  domácom prostredí.  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Ak máte záujem o tieto testy a nepoužívate Edupage, tento doklad vytlačte, označte, podpíšte a oskenované pošlite  na adresu: zstrstene@gmail.com do stredy 25.8.2021 do 21.00 hod., alebo osobne doručte do školy a to v stredu 25.8.2021 do 13.00 hod.

 Tlačivo si môžete stiahnuť  TU (WordPDF).

 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

    Krásne leto, veľa oddychu a načerpanie nových síl do nového školského roku  praje kolektív zamestnancov ZŠ Trstené pri Hornáde. 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Slávnostné vyhodnotenie školského roka 2020/2021

      29. jún 2021 bol v našej škole dňom vyhodnocovania a odmeňovania. Spomedzi nás boli odmenení tí najlepší. Knihy či pochvalné uznania sú odmenami za našu prácu a rovnako aj záväzkom v pokračovaní v ďalšom úsilí a dosiahnutí cieľov. Marianna Semanová si za úspechy a reprezentáciu našej školy (víťazka krajského kola a 6. miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády) odniesla notebook, ktorý jej bude pomáhať v jej ďalšom štúdiu . Pre nás ostatných je Marianna veľkým vzorom. Ocenili sme aj prácu členov kolégia v programe Zelená škola
     V školskom roku 2020/2021 boli títo žiaci vyhlásení medzi desiatimi najlepšími žiakmi školy: Stella Emma Skalová, Evelyn Kaduková, Bibiána Pahulyiová, Lívia Kleščinská, Jakub Bálint, Andrea Semanová, Jakub Šelepský, Marianna Semanová, Daniela Lukácsová, Benjamín Deák  VŠETKÝM BLAHOŽELÁME

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

Aktuality ŠJ

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Odovzdávanie vysvedčení

Príchod žiakov 30. 6. 2021 o 9.00.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Celoslovenské kolo biologickej olympiády

S istou hrdosťou Vám chceme oznámiť úspech, ktorý ešte naša škola nezaznamenala.

Veľká  vďaka patrí  našej žiačke Mariannke Semanovej z 8. ročníka, ktorá v Biologickej olympiáde na Krajskom kole získala 1. miesto. Tento úžasný úspech ju posunul do Celoštátneho kola Biologickej olympiády, kategória E, odbornosť botanika, ktoré sa konalo 16. 6. 2021. Aj v tejto celoštátnej súťaži, vo forme on-line testu, potvrdila Majka svoje znalosti z biológie a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Sme na našu Majku veľmi pyšní a patrí jej od nás veľké Ďakujem. Pre našu školu je to veľká udalosť, ktorá sa nestáva často, a to tiež svedčí o jej pracovitosti, húževnatosti a ctižiadostivosti.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Prosím žiakov a rodičov, aby prípadnú neúčasť v škole v dňoch 28.6.-30.6.2021 ohlásili najneskôr do 25.6.2021 kvôli objednávkam tovaru a minimalizácii skladových zásob. Ďakujem za spoluprácu.
          Vedúca školskej jedálne
          Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Motýlia záhrada 2021

V máji boli naši žiaci svedkami zázraku premeny života babôčky bodliakovej v malej motýlej záhradke. O larvičky a kukly sa v tomto školskom roku skvelo postarali naši štvrtáci. Podarilo sa im odchovať všetkých päť motýlikov!   Krásne mladé babôčky sme spoločne vypustili v Zelenej záhrade. Veríme, že sa im u nás bude páčiť!

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Hviezdoslavov Kubín

     Zložitá epidemiologická situácia ovplyvnila nielen naše súkromné životy, ale aj tie školské. V dôsledku šírenia ochorenia COVID 19 sa mnohé školské súťaže nemohli konať, iné sa zas konali iba v obmedzenej miere, prípadne online formou. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Žalostný pohľad na ihrisko…

     Milí priatelia, priaznivci a návštevníci,
radi s Vami zdieľame naše úspechy i radosti. BOHUŽIAĽ, tentokrát Vám ponúkame žalostný pohľad na Vaše-naše multifunkčné ihrisko po „návštevách“ VEREJNOSTI, ktorá nerešpektuje ZÁKAZ VSTUPU (neoprávnený vstup bez vedomia vedenia obce a školy) resp. nerešpektuje opatrenia a nariadenia vyplývajúce z pandemickej situácie a ničí !!! obecný majetok.

Ihrisko je stále prioritne určené žiakom školy!

„Pamiatky“ po návštevách TEJTO verejnosti: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Rozhovor s našou štvrtáčkou Bibi Pahulyiovou

     Nedávno si najlepší matematikári našej školy zmerali sily so žiakmi z iných škôl v okresnom kole matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Mnohí boli úspešnými riešiteľmi. Avšak štvrtáčke Bibi Pahulyiovej tlieskame najviac! Za krásne 3. miesto si vyslúžila riaditeľskú pochvalu, diplom a peňažný poukaz – prvé peniaze zarobené vlastným umom!

O jej úspechu  a všeličom inom sme sa s ňou porozprávali priamo v triede: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Medová desiata

     V posedný aprílový deň sa v rámci Zelenej školy a práve prebiehajúcej témy Potraviny na našej škole uskutočnila pre žiakov prvého stupňa „medová desiata“. Prváci odprezentovali pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka zaujímavú prezentáciu o vývoji, živote a poslaní včiel. Následne ponúkali svojich kamarátov s maslovými chlebíkmi potretými kvetovým a lesným medom. Toto akciou sa žiaci pripravili na následnú návštevu tunajšieho včelára – pána Juliána Ruščáka, ktorý nám priblíži včelárstvo v praktických činnostiach. Túto vychádzku plánujeme v mesiaci máj.

FOTKY si môžete pozrieť  TU

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Pravidla pre školy od 3. mája 2021

Pre zobrazenie kliknite na obrázok vyššie.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOCPDF).

Príchod všetkých žiakov: 7:40 – 8:00

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Dňa 26. apríla 2021 začína prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 7., 6. a 5. ročníka.

     Dňa 26. apríla 2021 začína prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 7., 6. a 5. ročníka.

Nový dočasný rozvrh na dni adaptačného obdobia pre žiakov celého 2. stupňa zverejníme na edupage .

     V pondelky je z dôvodu kontroly negatívnych testov na Covid-19 (žiak+zákonný zástupca) alebo platnej výnimky (potvrdenie po prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní, potvrdenie o očkovaní – 2 týždne po očkovaní 2. dávkou vakcíny Moderna alebo Pfeizer/BioNTech, alebo minimálne 4 týždne po 1. dávke AstraZeneca) a odovzdávania čestných vyhlásení  (WORDPDF), príchod žiakov určený takto:

1. – 4. ročník: od 7.40 do 7.55
8. – 9. ročník: od 8.00 do 8.05
5. – 7. ročník: od 8.05 do 8.15

Pripomíname, že platnosť testu pre žiakov 2. stupňa a zákonných zástupcov žiakov je 7 dní.

Dňa 24. apríla bude testovanie na Covid-19 prebiehať v našej obci.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár