Základné odporúčania pre zákonného zástupcu žiaka (ZZŽ) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

 Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnite kliknutím na link). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Pozvánka na triedne aktívy OZ rodičov

Vážení rodičia, 

pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. 09. 2020 o 16, 30 hod.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Informácie k nástupu žiakov 2. 9. 2020

škola volá - Hledat Googlem | Desenho de criança, Crianças lendo ...

 • V škole bude od 2. 9. 2020 prebiehať riadne školské vyučovanie, dochádzka pre žiakov je povinná.
 • Príchod žiakov v prvý školský deň 2. 9. 2020 je o 9.00 hod. Ukončenie prvého školského dňa je plánované o 11:00 – rodičia mladších žiakov 2. – 4. ročníka, môžu deti čakať pred školou, pričom musia dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 • Nasledujúce dni žiaci prichádzajú v čase podľa školského poriadku.
 • Každý žiak musí mať rúško (+ jedno náhradné) a Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom (Vyhlásenie si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo pdf, prípadne vyzdvihnúť v budove školy do piatku – do 28. augusta 2020 do 13.00.).
 • Vstup do budovy školy bude umožnený len žiakom,  výnimkou sú žiaci 1. ročníka, kde je v prvý deň vstup povolený len jednému z rodičov.

Rodič je povinný:
– informovať žiakov o prísnom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení v škole – dodržiavať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško).
– V prípade podozrenia na COVID-19 u svojho dieťaťa, bezodkladne informovať školu.
– V prípade podozrenia na COVID-19 u svojho dieťaťa bezodkladne telefonicky kontaktovať detského lekára.

Nikto!!! s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

Usmernenia sú dostupné aj na stránke ministerstva školstva.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Hurá prázdniny…

Krásne leto, veľa oddychu a načerpanie nových síl do nového školského roku  praje kolektív zamestnancov ZŠ Trstené pri Hornáde 

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia a pokyny k nástupu žiakov 2. stupňa do školy od 22.6.2020


Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch:

6. až 9. ročník: 8.30 – 8.40              

Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli:

 • dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné),
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu 
 • hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný papier, mydlo, prípadne vlastný antibakteriálny/dezinfekčný gél, žiaci nesmú mať textilný uterák)
 • informovať žiakov o prísnom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení v škole
 • v prípade podozrenia u žiaka na COVID-19 bezodkladne informovať školu

O ďalšom priebehu budú žiaci informovaní v pondelok.

Jedáleň: žiaci odchádzajú na obed vo vymedzenom čase v sprievode učiteľov, s ktorými boli počas dopoludnia:

6. až 9. ročník: 12.40 – 13.00         

Vyhlásenie, ktoré je potrebné vyplniť a v prvý deň nástupu žiaka do školy priniesť, si stiahnite TU (Vyhlásenie ZZ).    

 • tlačivá sú k dispozícii aj v škole
Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí ll.
stupňa do školy od 22.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí
a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom
stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených
hygienických opatrení. Pri vstupe do školskej jedálne bude zabezpečená
dezinfekcia. Je potrebné znova sa prihlásiť na obed. Prihlásiť alebo
odhlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do 07.30 hod.
v prípade choroby. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravovania:

telefonicky alebo sms na tel. č 0903 986 986 alebo e-mail:
trstenesj@gmail.com

     Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR,
dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa
zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo
stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na
vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní,
dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na
stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov .

S pozdravom vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Školská jedáleň, Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM O NÁSTUPE ŽIAKOV


Vážení rodičia,

školy sa pre ročníky 6. – 9. môžu otvoriť od 22. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 6. – 9.

Svoje vyjadrenie pošlite e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, alebo nahláste osobne v škole v pracovných dňoch do 13.00,  a to najneskôr do pondelka 15. júna 2020.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetky vzdelávacie a záujmové činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Dokument na stiahnutie TU.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Deň detí

 

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácie k nástupu žiakov 1.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch:

 1. ročník 7,40 – 7,50
 2. ročník 7,50 – 8,00
 3. ročník 8,00 – 8,10
 4. ročník 8, 10 – 8,20
 5. ročník 8,20 – 8,30

Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli:

 • dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné),
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu 
 • hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný papier, mydlo, prípadne vlastný antibakteriálny/dezinfekčný gél, žiaci nesmú mať textilný uterák)
 • informovať žiakov o prísnom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení v škole
 • v prípade podozrenia u žiaka na COVID-19 bezodkladne informovať školu

O ďalšom priebehu a rozvrhu budú žiaci informovaní v pondelok.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí l. stupňa
+ 5.ročník do školy od 1.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu
detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy
v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní
sprísnených hygienických opatrení. Pri vstupe do školskej jedálne bude
zabezpečená dezinfekcia. Je potrebné znova sa prihlásiť na obed.
Prihlásiť alebo odhlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do
07.30 hod. v prípade choroby. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu
sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravovania:

telefonicky alebo sms na tel. č 0903 986 986 alebo e-mail: trstenesj@gmail.com
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR,
dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa
zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo
stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na
vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní,
dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na
stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov .

S pozdravom vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – záujem o ŠKD

Prosíme rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 1.6. do školy a majú záujem o ŠKD počas júna, aby poslali svoje vyjadrenie na adresu školy: zstrstene@stonline.sk.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia pre rodičov – nástup žiakov 1.6.2020 – Vyhlásenie ZZ

Vážení rodičia,

podľa dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 1. 6. 2020 nastupuje do školy, povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nie je potrebné vyjadrenie od pediatra.

Vyhlásenie, ktoré je potrebné vyplniť a v prvý deň nástupu žiaka do školy priniesť, si stiahnite TU (Vyhlásenie ZZ).

Ďalšie, podrobnejšie informácie budú na našej web-stránke zverejnené v piatok 29. mája 2020.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM


Vážení rodičia,

školy sa pre ročníky 1. – 5. môžu otvoriť od 1. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 1.-5.

Svoje vyjadrenie môžete urobiť cez stránku EduPage, alebo ho poslať e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, a to najneskôr do pondelka 25. mája 2020.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetky vzdelávacie a záujmové činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Dokument na stiahnutie TU.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY 201920

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – vyzdvihnutie hygienických vrecúšok

Žiaci majú možnosť prísť do školy pre vrecúška s cvičebným úborom a pre svoje použité uteráky v tieto dni:

žiaci 1. stupňa: vo štvrtok 7. mája a 14. mája 2020 v čase od 10.00 – 11.00 hod.,

žiaci 2. stupňa: v utorok 12. mája a 19. mája 2020 v čase od 9.00 – 10.00 hod.

Žiaci musia mať rúška a do budovy budú vchádzať podľa pokynov.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – zápis do 1. ročníka

     Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde pripomína rodičom, že vyplnené prihlášky k zápisu detí do 1. ročníka môžu doručiť škole 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. Nezabudnite priniesť presne 12 eur na zvýhodnené zakúpenie zošitov pre prvákov.

     Rodičia, ktorí si nemôžu vyplniť prihlášku elektronicky, budú mať k dispozícii tlačivo, ktoré vyplnia v priestoroch školy. V tomto prípade je potrebné, aby ste mali so sebou občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a svoje pero.

     Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

     Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. 4. 2020, oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom, že pri záverečnom hodnotení nebudú žiaci našej školy klasifikovaní z týchto predmetov: telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova – náboženstvo, pracovné vyučovanie a technika.

     V rámci záverečného hodnotenia bude pre ostatné predmety uplatňované kombinované hodnotenie: klasifikácia a slovné hodnotenie.

Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam k zápisu

     MŠVVaŠ SR uverejnilo dňa 9. 4. 2020 usmernenie k zápisu, ktoré nájdete v prílohe. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, v prílohe nájdete aj prihlášku v inom formáte – “Formulár”.

Mgr. Jana Olexová

Usmernenie k zápisu detí …                                 Formulár

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Vážení rodičia a milí žiaci,

     končíme štvrtý týždeň dištančného vyučovania a žiakom zajtra začínajú prázdniny. Touto cestou sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom za to, ako túto náročnú situáciu zvládajú. Nikto z nás nebol na tento systém vyučovania pripravený, no učitelia okamžite hľadali rôzne možnosti, ako pracovať so žiakmi. Od prvého dňa musia zvládať prípravu materiálov, celodenné kontroly a opravy vypracovaných zadaní a potom, niektorí, často do večerných, či nočných hodín, hľadajú spôsoby, ako učenie žiakom čo najlepšie sprístupniť a spraviť pútavým a zaujímavým. Práve preto Vám ponúkli prácu cez Edupage, cez portál ALF, Kozmix, WocaBee, žiaci môžu komunikovať s učiteľmi e-mailom, cez Messenger, cez Skype, facebook, alebo ZOOM. Nie všetky školy poskytujú žiakom toľko možností.

     Ďalej chcem pochváliť žiakov, ktorí pravidelne reagujú na podnety svojich učiteľov a zodpovedne plnia všetky zadané úlohy; často v súčinnosti s rodičmi, ktorým rovnako patrí poďakovanie.

     Touto cestou chcem osloviť aj rodičov žiakov, ktorí sa do vyučovania zapájajú iba sporadicky, alebo sa ešte nezapojili vôbec. Pripomínam Vám Vašu zákonnú povinnosť, dbať o to, aby sa Vaše dieťa pravidelne zúčastňovalo vyučovania. To, že vyučovanie prebieha iným spôsobom, na podstate veci nič nemení! Podľa posledného Usmernenia MŠVVaŠ SR Vaše dieťa síce opakovať ročník nemôže, no pedagogická rada môže rozhodnúť o tom, že Vaše dieťa bude musieť absolvovať komisionálne skúšky, kde od neho budeme v plnom rozsahu vyžadovať učivo, ktoré so žiakmi v tomto období preberáme.

     Záverom Vám chcem popriať príjemné veľkonočné sviatky.

Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – Zápis žiakov do 1. ročník

Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, bude zápis detí do 1. ročníka prebiehať bez osobnej účasti detí a s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení!

Rodič vyplní elektronickú prihlášku, ktorú nájde na stránke našej školy a odošle ju. Následne ju vytlačí a v dňoch 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod., ju podpísanú obidvoma rodičmi doručí do Základnej školy v Trstenom pri Hornáde. Zároveň si pripraví presnú sumu 12 eur, potrebnú na zvýhodnené zakúpenie zošitov pre prvákov.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte na čísle 0911925736.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár