Pro-environmentálna výučba

Pro-environmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania.  Výučba je v Zelenej škole prepojená s praktickými činmi a tak sa environmentálne témy stávajú súčasťou bežného života.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 94,

TRSTENÉ PRI HORNÁDE

PLÁN

ENVIRONMENTÁLNEJ   VÝCHOVY

2016 / 2017

Koordinátor: Mgr. Jana Jámborová                     

Pojem environmentálnej výchovy je odvodený od anglického slova environment – okolie, prostredie. Chápanie pojmu je však v teórii výchovy širšie, ide o súčasť výchovy človeka ako elementu prostredia. Z toho vyplývajú vzťahy (Kajan, 1998):

 • človeka k sebe samému ako prírodnej jednotke somatickej, intelektuálnej a emocionálnej
 • človeka k prírode ako podmienke jeho života
 • človeka k umelo vytvorenému prostrediu, ktoré je tiež podmienku jeho existencie
 • človeka k ostatným ľuďom.

Environmentálna výchova teda predstavuje súlad myslenia, cítenia a zodpovedného správania sa k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. Môžeme ju chápať ako systematický proces formovania jednotlivca od útleho veku až do dospelosti, rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru voči iným ako základ skupinovej kooperácii a aktívnej zodpovednosti (Naništová, 1994).

I. Hlavné úlohy a ciele:

Environmentálna výchova je prierezovou témou ŠVP a jej rozvoj je súčasťou ŠkVP našej školy. Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom, preto je cieľom tejto prierezovej témy prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím. Úlohy environmentálnej výchovy na škole sú zacielené na osobnosť žiaka a pedagóga v troch rovnocenných oblastiach:

 • úroveň vedomostí,
 • rozvoj zručností,
 • utváranie postojov.

1. Úroveň vedomostí:
Žiak by mal primerane svojim vekovým osobitostiam chápať:

 • súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu,
 • súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami,
 • globálne problémy (skleníkový efekt, kyslý dážď, smog a pod.)
 • vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,
 • závislosť ľudského života a živobytia na životnom prostredí,
 • opatrenia na ochranu a využívanie životného prostredia,
 • základné ekologické pojmy.

2. Žiak by mal s pomocou učiteľa a neskôr aj samostatne získavať, využívať a hodnotiť informácie. Environmentálna výchova má rozvíjať zručnosti žiaka:

komunikatívne:

 • vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská;
 • využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce,

sociálne:

 • pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu;

potrebné na riešenie problémov:

 • rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu;
 • rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

3. V oblasti postojov a hodnôt nadobudnúť schopnosť:

– vnímať život ako najvyššiu hodnotu;
– pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti;
– posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;
– podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby;
– posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia;
– schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu;
– prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu;
– rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

II. Obsah environmentálnej výchovy

Obsah environmentálnej výchovy je organicky spojený s obsahom vzdelávania v týchto témach učiva:

Zachovanie biodiverzity – rozmanitosti života na našej planéte
Odlesňovanie
Erózia pôdy
Racionálne využívanie prírodných zdrojov
Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy
Úbytok ozónovej vrstvy
Kyslý dážď
Skleníkový efekt
Zeleň a ochrana prírody
Spotreba energie
Odpad
Urbanizácia – narušenie prírodného prostredia v dôsledku výstavby

V edukačnom procese je potrebné uprednostňovať priame pozorovanie prírody, krátkodobé a dlhodobé pozorovanie rastlín a živočíchov a zveľaďovanie životného prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov (napríklad na hodinách predmetu svet práce), odhaľovať a riešiť ekologické problémy v životnom prostredí a iné.

Priama účasť žiakov na riešení uvedených problémov je najlepším predpokladom utvorenia ich ochranárskych postojov. Žiaci si majú uvedomiť, že ich terajší vzťah k životnému prostrediu ovplyvní kvalitu života každého z nich v budúcnosti. Výchova k ochrane životného prostredia vedie žiakov k úspore materiálov a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami.

Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na škole je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh zacielených na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov.

 III.  Hlavné metódy a formy práce:

 • rozhovory, besedy,
 • EKOhry,
 • modelové situácie, hranie rolí,
 • organizovanie zábavno-náučných a popoludní, súťaže medzi triedami,
 • nástenky, plagáty, výstavky,
 • akcie organizované školským parlamentom,
 • zbery,
 • brigády.

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy.

V tomto školskom roku 2016/2017 pokračuje naša škola v programe Zelená škola, sme v 2. roku 2. certifikačného obdobia. Cieľom tohto programu je prepojiť environmentálnu výchovu s praktickými krokmi, ktoré vedú žiakov a celú školu k šetrnému prístupu voči životnému prostrediu. V tomto programe bude naša škola pokračovať aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Naša prioritná téma v tomto certifikačnom období je odpad. Našimi najdôležitejšími úlohami je zavedenie separovaného zberu na škole, znížiť o 10 % množstvo komunálneho odpadu, propagovať význam triedenie odpadu v našej škole a v miestnej komunite.

Plán práce environmentálnej výchovy

September

– úprava areálu školy – priebežne na hodinách SEE a THD
– informovanosť žiakov o triedení odpadu na našej škole
–  zavedenie separovaného zberu papiera
– zostavenie akčnej skupiny – žiackeho kolégia „Zelenej školy“
– zaviesť ekohliadku na starostlivosť o interiérové a exteriérové rastliny
– urobiť prieskum na škole, v čom nosia žiaci zabalenú desiatu a pitie, spraviť vyhodnotenie
– účasť na výučbovom programe – Triedenie odpadu v Košiciach

Október

– 20. 10. – Stredoeurópsky deň stromov – starostlivosť o stromy v školskej záhrade
– jesenná časť zberu papiera
– vysadiť cibuľky jarných kvetov
– zber  a sušenie bylín z bylinkovej špirály
– znížiť množstvo bioodpadu v areáli školy, pečenie koláčov z jabĺk a orechov na Deň starých rodičov

November

– Tajomstvo jesene – aktivity zamerané k poznávaniu krás prírody v ročnom období jeseň
– rozmiestnenie kŕmidiel v školskom areáli,  umiestnenie na vhodné (bezpečné) miesto
– kontrola separovania odpadu v triedach
– návšteva vo firme KOSIT                                       

December

– príprava rastlín v areály školy na vhodné prezimovanie
– vianočné aranžovanie – zachovanie tradícií
– prikrmovanie vtáčikov v zimnom období – starostlivosť o ne
– kontrola aktivít v Environmentálnom akčnom pláne
– zorganizovať vianočný bazár, na ktorom sa budú vymieňať nepotrebné veci

Január

– prikrmovanie vtákov v zimnom období – starostlivosť o ne
– kontrola separovania odpadu v triedach
– hry v snehu, prechádzky v okolí školy
– zorganizovať prezentáciu o triedení odpadu pre I. stupeň a lebo materskú školu

Február

– 02. 02. – Medzinárodný deň mokradí – mokrade ako významné biotopy vodného vtáctva
– prikrmovanie vtáctva, dopĺňanie kŕmidiel potravou,
– kontrola separovania odpadu v triedach
– kontrola aktivít v Environmentálnom akčnom pláne

Marec

– 22. 03. – Svetový deň vody – rozhlasová relácia a eko-aktivity o vode a  jej ochrana
– sledovať prílety vtákov, ktoré prilietajú na územie Slovenska
– rozdávanie tašiek ušitých zo starého šatstva pred  COOP  Jednota v Trstenom pri Hornáde
– vytvoriť na školskom dvore informačnú tabuľu o dĺžke rozkladu jednotlivých druhov odpadu

Apríl

– ,,Apríl – mesiac lesov“ –  nástenka, poukázať na význam lesov
– 22. 04. – Svetový deň Zeme – celoškolská akcia čistenia našej obce
– zorganizovať akciu „Týždeň bez odpadkov“
– čistenie lesa od odpadkov – spoločná akcia s OZ Priatelia trstenskej prírody
– jarná časť zberu papiera
-príprava na hodnotiacu návštevu konzultantky zo Zelenej školy

Máj

– 03. 05. – Deň Slnka – Slnko ako nevyhnutný zdroj energie a života na Zemi
–  škola v prírode      
– kontrola separovania odpadu v triedach
– hodnotiaca návšteva konzultantky Zelenej školy    

Jún

– didaktické a účelové cvičenie – riešenie mimoriadnych situácií,  pobyt v prírode
– vyhodnotenie separovania odpadu v jednotlivých triedach
– zber  a sušenie bylín z bylinkovej špirály
– „Cesta za poznaním prírodných krás“ – školské výlety

 

Vypracovala: Mgr. Jana Jámborová