Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy na školský rok 2018/2019 – pro-environmentálna výučba

     Pro-environmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania.  Výučba je v Zelenej škole prepojená s praktickými činmi a tak sa environmentálne témy stávajú súčasťou bežného života.

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy vychádza z Plánu práce školy na školský rok 2018/2019, Koncepcie ENV a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme celoživotného vzdelávania a na ňu nadväzujúceho Akčného plánu výchovy a vzdelávania k trvale udržateľnému rozvoju v SR „Stratégie environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete, zo vzdelávacích štandardov, POP na školský rok 2018/2019.
     Environmentálna výchova ako prierezová téma rezonuje vo všetkých procesoch vzdelávania a výchovy. Cieľ environmentálnej výchovy: Komplexný prístup k environmentálnym problémom s prihliadnutím na Listinu základných práv a slobôd, v ktorej sa okrem iného píše, že každý človek má právo na priaznivé životné prostredie, má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov, pričom nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, druhové bohatstvo prírody a kultúrne pamiatky nad mieru ustanovenú zákonom.
     V školskom roku 2018/2019 je potrebné pokračovať v aktivitách a činnostiach organizovaných v škole v snahe o zvýšenie environmentálneho myslenia žiakov a zamestnancov školy, ako aj v snahe o napĺňanie cieľov trvalo udržateľných zdrojov zabezpečiť starostlivosť o interiér a exteriér školy – zeleň, živočíchy, jednotlivé typy pohôd Environmentálna výchova nie je len vzťah k živej a neživej prírode, antropogénne činitele a ich vplyv, ale aj postoj k sebe samému a svojmu zdraviu. V tejto oblasti je potrebné primeranou formou poukázať na ochranu vlastného zdravia duševného a fyzického, zdravý životný štýl, negatíva návykových látok, ale aj dopad medií, internetu a verejnosti na zdravý vývoj – kritické triedenie informácií, holisticky prístup k zdraviu a zdravému životnému štýlu – propagácia a realizácia zdravej výživy.

 HLAVNÉ ÚLOHY ENVIRONMENTÁLNEHO KOORDINÁTORA

 1. Spolupráca pri tvorbe ŠkVP + aktívna implementácia prierezovej témy ENV do všetkých školských pedagogických dokumentov.
 2. Iniciácia a koordinácia aktivít pedagógov v zmysle schváleného plánu práce ENV, v oblasti vyučovacieho, mimovyučovacieho aj mimoškolského procesu.
 3. Metodický konzultačný servis pre kolegov vo veciach implementácie prierezovej témy ENV do jednotlivých predmetov, kurzov a exkurzií.
 4. Kontakt s organizáciami a inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP
 5. Kontakt s rodičmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP.
 6. Účasť na vzdelávaní v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.
 7. Zvyšovanie povedomie žiakov v environmentálnej oblasti, viesť žiakov k ochrane životného prostredia, k pozitívnemu vzťahu ku svojmu okoliu – zapájanie žiakov do programu Zelená škola, zapájanie žiakov do rôznych súťaží – vedomostné, olympiády, výtvarné práce s environmentálnou tematikou, jesenné, vianočné a jarné aranžovanie a pod.
 8. Zvýšiť environmentálne myslenie nielen žiakov, ale aj zamestnancov školy.
 9. Zapojenie tried do skultúrnenia tried a okolia školy.
 10. Zjednotenie prístupu vo vyučovacom procese v environmentálnej problematike, zakomponovanie environmentálnej výchovy v čo najväčšej miere do tematických výchovnovzdelávacích plánov a osnov pre jednotlivé ročníky a predmety, do plánu práce školy, do konania žiakov, učiteľov a nepedagogických pracovníkov
 11. Pokračovať v programe Zelená škola – realizovať aktivity podľa akčného plánu
 12. V rámci recyklačného programu pokračovať v zbere a triedení papiera, plastov
 13. Na hodinách chémie, biológie, ekológie, fyziky a geografie realizovať žiacke projekty na témy: Voda, Vzduch, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, Alternatívne zdroje energie, Biodiverzita, Odpady, Životný štýl.
 14. Pripomenúť si významné dni : Medzinárodný deň vody, Svetový deň Zeme, Deň výživy, Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, Svetový deň mlieka, Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň Dunaja

 Opatrenia na zlepšenie práce v oblasti environmentálnej výchovy v školskom roku 2018/2019:

 • prehlbovať spoluprácu medzi triednymi učiteľmi, vedením školy
 • dbať o šetrné využívanie prírodných zdrojov, energie, vody
 • skvalitniť životné prostredie v škole starostlivosťou o zeleň a okolie školy
 • skvalitniť separovanie papiera a plastov
 • venovať pozornosť environmentálnej výchove na všetkých vyučovacích predmetoch
 • environmentálne myslenie pestovať a prehlbovať pomocou spolupráce s organizáciami a inštitúciami , ktoré sa venujú environmentálnym otázkam a ochrane prírody a krajiny
 • uplatňovať environmentálnu výchovu na školských exkurziách, výletoch, vychádzkach
 • zúčastniť sa súťaží a projektov s environmentálnou tematikou
 • zabezpečovať zdravotnú prípravu a bezpečnosť pri cvičeniach v prírode a kurzoch

Obsah environmentálnej výchovy

     Obsah environmentálnej výchovy je organicky spojený s obsahom vzdelávania v týchto témach učiva: Zachovanie biodiverzity – rozmanitosti života na našej planéte, Odlesňovanie Erózia pôdy, Racionálne využívanie prírodných zdrojov, Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, Úbytok ozónovej vrstvy, Kyslý dážď, Skleníkový efekt, Zeleň a ochrana prírody, Spotreba energie, Odpad, Urbanizácia – narušenie prírodného prostredia v dôsledku výstavby.
     V edukačnom procese je potrebné uprednostňovať priame pozorovanie prírody, krátkodobé a dlhodobé pozorovanie rastlín a živočíchov a zveľaďovanie životného prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov (napríklad na hodinách predmetu geografia, biológia), odhaľovať a riešiť ekologické problémy v životnom prostredí a iné. Priama účasť žiakov na riešení uvedených problémov je najlepším predpokladom utvorenia ich ochranárskych postojov. Žiaci si majú uvedomiť, že ich terajší vzťah k životnému prostrediu ovplyvní kvalitu života každého z nich v budúcnosti. Výchova k ochrane životného prostredia vedie žiakov k úspore materiálov a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na škole je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh zacielených na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov.

     Hlavné metódy a formy práce: · rozhovory, besedy, · EKOhry, · modelové situácie, hranie rolí, · organizovanie zábavno-náučných a popoludní, súťaže medzi triedami, · nástenky, plagáty, výstavky, · akcie organizované kolégiom Zelenej školy, · zbery, · brigády.
     Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy.

     V Programe Zelená škola pokračujeme v téme VODA. Cieľom tohto programu je prepojiť environmentálnu výchovu s praktickými aktivitami, ktoré sú naplánované v akčnom pláne školy a budú realizované podľa plánu.

Plán práce environmentálnej výchovy

September

 • Úprava areálu školy
 • Informovať žiakov o triedení odpadu v našej škole a priebežne kontrolovať separovaný zber odpadu
 • Doplnenie členov kolégia Zelenej školy, prvé stretnutie kolégia
 • Didaktické a účelové cvičenie v prírode 19.9.
 • Výstavba jazierka, sadenie okrasných drevín a vodných rastlín – projekt SPP
 • Zaviesť eko-hliadky na sledovanie používania a uzatvárania vody – priebežná/celoročná aktivita

Október

 • 10 = Stredoeurópsky deň stromov – starostlivosť o stromy v školskom parku a záhrade
 • Jesenný zber papiera
 • Starostlivosť o bylinkovú záhradu – zber byliniek, sušenie
 • Zriadenie čajovne – Svetový deň výživy (16.10.)
 • Informovať starých rodičov o dôležitosti pitného režimu a nebezpečenstve dehydratácie

November

 • Rovesnícke vzdelávanie
 • Kontrola separovania odpadu v triedach

December

 • Príprava rastlín v okolí školy na prezimovanie
 • Vianočné aranžovanie
 • Prikrmovanie vtáčikov, starostlivosť o zvieratá v zime
 • Vytvoriť pracovné listy pre miestnu materskú školu
 • Hry v snehu, prechádzky v prírode

Február

 • Navštíviť s kolégiom OCÚ zastupiteľstvo, informovať ich o našich aktivitách, touto cestou získať financie na nové vodovodné batérie, nové splachovače na toalety
 • Prikrmovanie vtáčikov, starostlivosť o zvieratá v zime
 • Kontrola separovaného zberu v triedach

Marec

 • Naučiť žiakov pracovať s kalkulačkou virtuálnej vody a jeden týždeň v mesiaci marec sledovať svoju vodnú stopu v skonzumovaných potravinách
 • 22. 3. – Svetový deň vody – aktivity
 • Sledovať prílety vtákov, ktoré prilietajú na územie SR
 • Vytvoriť tzv. záchytníky vody v okolí školy a využívať dažďovú vodu na polievanie kvetov v budove školy a v školskej záhradke
 • Mesiac lesov – aktivity
 • Infokampaň pre verejnosť
 • 22. 4. – Svetový deň Zeme – aktivity
 • Úprava okolia Starého Hornádu – spolupráca s OZ Priatelia trstenskej prírody
 • Jarný zber papiera

Máj

 • 3. 5. Deň Slnka – nevyhnutný zdroj energie pre život
 • Škola v prírode
 • Exkurzia vodná nádrž Stariná
 • Kontrola separovania odpadu v triedach
 • Hodnotenie a monitoring plnenia aktivít EAP

Jún

 • Didaktické a účelové cvičenie v prírode – aktivity
 • Zber a sušenie bylín z bylinkovej záhradky
 • Čistenie studničky v lese
 • Školské výlety a pobyty v prírode