Environmentálny audit

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT

     Naša škola vykonala environmentálny audit v šk. roku 2013/2014 a získala prehľad o vplyvoch školy na životné prostredie vypracovaním pracovných listov v 6 oblastiach:

ODPAD – 6. roč.
ENERGIA – 8. roč.
VODA – 9. roč.
DOPRAVA A OVZDUŠIE – 5. až 9. roč.
ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY – 5.roč.
ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE – 7. roč.

     Audit slúži ako východisko k výberu hlavnej témy, ktorej sa bude škola venovať v sledovanom certifikačnom období a tak isto slúži ako podklad pre vytvorenie Environmentálneho akčného plánu.

        Environmentálny audit je druhým krokom v rámci metodiky Zelenej školy a slúži na zistenie stavu, silných a slabých stránok na škole vo vybranej prioritnej téme. Podľa zmenených pravidiel už škola nemusí vykonať audit vo všetkých šiestich témach, ale len v tej, ktorej sa chce v nasledujúcom certifikačnom období do hĺbky venovať. Po dôkladnom zvážení, debate a premyslení o reálnych možnostiach našej školy sme si pre certifikačné obdobie 2015-2017 vybrali tému ODPAD. V tejto téme sme vykonali na škole environmentálny audit, a to tak že sme jednotlivé častí pracovných listov rozdelili po triedach. Piaty ročník dostal stranu 1,2,  šiestaci dostali strany 3,4, siedmaci strany 5,6, ôsmaci strany 7, 8 a deviataci strany 9, 10.