Projekt SPP – Zázrak zvaný Voda

PROGRAMOVÁ SPRÁVA
VYHODNOTENIE PROJEKTU SPP

 Názov organizácie : Základná škola, Školská 94, 044 11 Trstené pri Hornáde
Číslo zmluvy :
Názov projektu : Zázrak zvaný Voda
Výška finančného príspevku: 800 Eur

     Hlavnou cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt určený, boli žiaci našej školy. Naši žiaci sú aktívni a nadšení pre prácu a aktivity, ktorých hlavnou myšlienkou je chrániť si životné prostredie. Dlhodobo spolupracujeme  aj s OZ Priatelia trstenskej prírody. Sme Zelenou školou už tretie certifikačné obdobie a práve v tomto období, čiže už v piatom a šiestom školskom roku fungovania v tomto programe, sme si po vykonaní auditu zvolili tému VODA. V rámci programu Zelená škola sa snažíme znížiť spotrebu pitnej vody v našej škole a aj vďaka dotácii z projektu SPP sme mohli plniť úlohy stanovené v našom akčnom pláne. V areáli školy boli umiestnené záchytníky dažďovej vody, ktorú využívame na polievanie kvetov a byliniek v budove školy a v školskej záhradke, taktiež túto vodu využívame na zotieranie tabúľ v triedach. Vytvorili sme jazierko, do ktorého žiaci zasadili zakúpené vodné rastliny a v jeho okolí vysadili okrasné dreviny, a tak môžeme využívať inovatívne vyučovacie metódy a sledovať diverzitu rastlinných a živočíšnych druhov priamo  v prírode. Prostredníctvom tohto jazierka ale aj informačnej tabule tak máme vytvorené podmienky pre exteriérovú výučbu predmetov prírodoveda, vlastiveda, geografia, biológia a iných predmetov, v ktorých sa uplatňuje environmentálna výchova.
Priebeh projetku :
     V rámci prípravných prác pán Lipták (rodič-podnikateľ) vyhĺbil jamu potrebnú na jazierko minibagrom. Následne starší žiaci spolu s učiteľmi a pánom školníkom osadili jazierko a vysadili vodné rastliny. Na úprave okolia jazierka sa podieľali aj mladší žiaci našej školy a spoločne s učiteľmi vysadili okrasné dreviny, o ktoré sa teraz starajú a polievajú dažďovou vodou. Takto boli vytvorené podmienky na udomácnenie lienok a zlatoočiek – ich larvy a dospelce požierajú vošky, pavúkov. Výsadba vodných rastlín v jazierku pritiahla vážky. Užitočné sú aj hmyzožravé netopiere, ježkovia, jašterice a spevavé vtáky. Jazierko je umiestnené za budovou školy na slnečnej strane, kde sa už nachádza bylinková špirála a pocitový chodník.
     Predseda OZ Priatelia trstenskej prírody – pán Rastislav Šelepský zabezpečil štyri lavičky na sedenie z dubového masívu, ktoré spolu s členmi OZ a staršími žiakmi osadili v blízkosti jazierka. Lavičky natreli žiaci siedmeho ročníka v rámci prác vyučovacieho predmetu Technika.
     V priestore blízko zadných východov boli umiestnené aj záchytníky vody, pretože je tu jednoduchý prístup a blízkosť dverí, cez ktoré sa voda nosí do budovy školy. Aj pani upratovačky túto dažďovú vodu využívajú na zalievanie kvetov v chodbách školy.
     Pri jazierku je umiestnená exteriérová informačná tabuľa o diverzite druhov miestnej krajiny. Tabuľu vyhotovil miestny podnikateľ a žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka ju natreli fermežou, žiaci 5. – 9. ročníka na výtvarnej výchove navrhovali prepojenia loga darcu finančného príspevku a myšlienky projektu – jazierka, tieto výtvarné práce sú použité na exteriérovej tabuli ako zviditeľnenie darcu v rámci mediálneho plánu. Informácie o priebehu projektu a táto záverečná správa sú zverejnené taktiež na web stránke našej školy a facebooku našej školy a taktiež na informačnej výveske našej obce.
     V širšom aspekte bola cieľovou skupinou aj miestna komunita – obyvatelia našej obce – títo pri jazierku môžu nájsť oddychovú zónu pre pobyt s deťmi. V príjemné teplé jesenné dni tento priestor môžu navštevovať aj žiaci zo susediacej materskej školy spolu so svojimi pani učiteľkami.

Naplánované aktivity a hlavný cieľ projektu boli splnené.