Zápis prvákov

Vo februári každoročne vítame v našej škole budúcich prvákov. Formou hry deti preukazujú svoje schopnosti, zručnosti a pripravenosť pre vstup do základnej školy.

Budúci prvák by mal vedieť:

 • povedať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska
 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • vymenovať členov rodiny a poznať ich prácu
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy
 • vedieť, kde je škola , poznať cestu do školy
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, ich funkciu
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti ( farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti
 • poznať základné farby a rozlišovať doplnkové
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a názvy dní v týždni
 • poznať znaky ročných období
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie…
 • vedieť sa správať v prírode
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne
 • poznať a pomenovať časti svojho tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie
 • správne označovať prírodné javy ( slnko, dážď, vietor,… )
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa spamäti krátku básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, poznať význam slov „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“

Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko „ nové“ nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša… Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania…

Dôležité maličkosti

Neverili by ste, aké sú pre zdravie, spolužitie i pre učenie v škole dôležité „maličkosti“, akými sú základné hygienické návyky a návyky slušného správanie. Urobte si malý test o svojom dieťati, v ktorom pre seba odpovedzte má(vie), musím mu pripomínať, nemá(nevie)…

 • návyky, ktoré súvisia s telesnými potrebami ( utieranie nosa, močenie, vyprázdňovanie)?
 • návyky umývania rúk, tváre, krku, uší, čistenia zubov, česania vlasov, používania vreckovky, obliekania, obúvania, jedenia ?
 • správne držanie tela pri chôdzi, sedení ?
 • nepije studenú vodu rozhorúčené, neje neumyté ovocie, nesadá na chladnú zem, nestrká veci do úst, nevŕta si v nose, nehrá sa s ostrými a nebezpečnými predmetmi, hlási sa na potrebu ?
 • necmúľa prsty, neobhrýza si nechty, nehrbí sa ?
 • ukladá si veci na miesto, udržiava ich v poriadku, neruší poriadok iných ?
 • dbá o svoj vzhľad, čistotu a účes ?
 • vie sa ospravedlniť, poprosiť, poďakovať, správať sa zdvorilo, správne oslovovať dospelých, neodvrávať ?
 • vie sa správať pri stole, na ulici, hlásiť sa o slovo, pozerať pri rozhovore do očí a pomáhať slabším a mladším ?
 • vie dbať o svoju bezpečnosť na ceste do školy ?
 • vydrží pri činnosti 15 – 20 minút ?
 • začatú prácu alebo hru dokončí a neodbieha ?
 • na nové prostredie a osoby reaguje bez väčších problémov ?
 • nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé ?
 • nie je agresívne ?

Väčšinu návykov musíme stále upevňovať tak, že vyžadujeme, aby ich dieťa dodržiavalo. Najväčšiu trpezlivosť vyžaduje odstrániť nejaký zlozvyk…