Testovanie -9 2019/2020

Základné informácie:

Riadny termín celoslovenského testovania deviatakov

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020, T9-2020)
sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné
zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2020 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

Náhradný termín celoslovenského testovanie deviatakov

Náhradný́ termín Testovania 9-2020 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

Čo je cieľom testovania 9?

Cieľom testovania
 je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2,
porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o
testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka
slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Obsah testovania 9

 Testované predmety: štátny jazyk a matematika
 Odporúčame deviatakom preriešiť si minuloročné deviatacké testy na Monitor9.sk.

Začiatok testovania 9

 Začiatok písania testov Testovanie-9 je 1. apríl 2020 (streda) o 8.00 h.

Povolené pomôcky

 kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky

 mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.