Súčasnosť školy

   „Škola je inštitúcia, ktorá plní jednu zo základných vitálnych funkcií v každej obci. Vyžaruje z nej čosi, čo je spolutvorcom ducha a atmosféry v obci, je súčasťou kultúrnych, spoločenských a sociálnych vzťahov v nej. Obce, ktoré už školu nemajú, sú ochudobnené o jeden dôležitý rozmer, ktorý ich obohacoval; dochádza zvyčajne k úpadku obce, k odchodu mladých, k znižovaniu rozvojových aktivít a kultúra obcí je na ústupe…“

  1. júla 2009 nastala zmena vo vedení našej základnej školy a škola sa postupne začala meniť k lepšiemu…

1. Klasická kniha a IKT technológie

      Napriek tomu, že sme od novembra 2009 začali intenzívne modernizovať vyučovací proces novými informačnými technológiami a didaktickou technikou, ako sú počítače (27 ks), interaktívne tabule (4ks), dataprojektory (7ks), notebooky (27ks), vizualizér, kniha je pre našu školu stále veľmi dôležitým spoločníkom. Snažíme sa vytvárať a podporovať u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe a čítaniu tým, že od školského roku 2012 sme pravidelne účastní v projekte „Záložka do knihy spája školy“ a od školského roku 2013 sa každoročne zapájame do ďalšieho celoslovenského projektu „Medzinárodný deň školských knižníc“. V októbri 2014 sme sa zapojili do projektu „Vráťme knihy do škôl“. Organizujeme aj interné čitateľské súťaže a zábavné odpoludnia s knihou, výstavu starobylých kníh a dopĺňame školskú knižnicu o nové a zaujímavé tituly, často aj na požiadanie žiakov. V máji 2015 naše pozvanie prijal a našu školu navštívil spisovateľ Daniel Hevier a z príležitosti výročia narodenia Ľudovíta Štúra, sme zorganizovali besedu s významným trstenským rodákom, jazykovedcom, vysokoškolským pedagógom a literárnym vedcom doc. PhDr. Ladislavom Bartkom, CSc.

2. Sociálne cítenie a enviromentálne cítenie

   Okrem plnenia povinného vzdelávania, chceme dať deťom do života oveľa viac, a preto sme školou, ktorá vedie svojich žiakov k pozitívnemu vzťahu k svojmu okoliu a k prírode. Aby žiaci citlivejšie vnímali aj potreby iných, zapojili sme ich do celoslovenských projektov „Hodina deťom“ a „Biela pastelka“.

V súvislosti s výchovou žiakov k enviromentálnemu cíteniu, organizujeme dvakrát ročne zber papiera, ktorý prebieha formou súťaže pre triedy aj jednotlivcov a zapájame sa do projektov, ktoré sú v tomto smere pre žiakov zaujímavé. Aktívne spolupracujeme s Občianskym združením Priatelia trstenskej prírody. V rámci spoločných aktivít sme spolupracovali na projekte „Záchrana a obnova mŕtveho ramena Starého Hornádu“, kde sme pomáhali s odstraňovaním zvyškov bývalej skládky, v ďalšom projekte „Drevený chodník hornádskym lužným lesom“, žiaci prispeli k úprave okolia spomínaného mŕtveho ramena. Pri každoročnej jarnej celoškolskej akcii z príležitosti Dňa Zeme, pod názvom „Vyčistíme si región“, majú žiaci rozdelené obvody v obci a blízkom okolí obce, ktoré čistíme od odpadkov. Ďalší pekný projekt, „Aleja priateľov prírody“, umožnil žiakom to, aby si každá trieda vysadila svoj strom a momentálne máme rozpracovaný projekt „ Včelárenie – sladké, zdravé, užitočné – skús si to s nami“. V Nižnej Myšli sme zbierali žalude Duba letného a pokúsili sme sa založiť dubový lesík pri mŕtvom ramene Starého Hornádu.

Sme aktívni v programe „Zelená škola“ a vďaka týmto aktivitám sme si na celoslovenskom oceňovaní v októbri 2015, prevzali certifikát a vlajku Zelenej školy. Všetci v modrom si pripomíname Deň vody a jej význam pre život, zozbierali sme veci pre psí útulok a máme „svoj strom“ zaregistrovaný aj na stránke iniciatívy GreenWave. Každoročne sa totiž 22. mája realizuje GreenWaveDay, ktorého cieľom je v určitú hodinu zasadiť strom a tým vytvoriť zelenú vlnu po celom svete.

3. Súťažné aktivity a šikovnosť našich žiakov

     Naši žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú rôznych športových (futbal, floorbal, bežecké súťaže, cyklistika), umeleckých (výtvarné a spevácke súťaže: Slávik Slovenska, Hviezdička, prednes poézie a prózy: Hviezdoslavov Kubín, Horovova Čaňa, Šaliansky Maťko, Dobšinského Košice a Deň múz – obľúbená okresná súťaž, ktorej organizátorom je, roku 2015 už 18 rokov, práve naša škola) a vedomostných súťaží a olympiád (Matematický klokan, Všetkovedko, Liga 4×4, Pytagoriáda, Botanikiáda, Matematická olympiáda, Olympiáda z geografie, Biologická olympiáda, Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku), kde dosahujú výborné výsledky.

Každoročne zapájame deviatakov do testovania KOMPARO, čo je v našich podmienkach unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evalvácie škôl. Prvý raz sme si tento spôsob testovania vyskúšali v novembri 2011.

O tom, že máme naozaj šikovných žiakov, svedčí aj fakt, že školské roky končí s vyznamenaním vždy viac, ako 50% z celkového počtu žiakov. Rovnako dobré výsledky mávame v celoslovenskom testovaní deviatakov, pretože výsledky našich žiakov sú poväčšine nad celoslovenským priemerom.

Aj v tomto školskom roku 2015/2016, pri prvom novembrovom celoslovenskom testovaní piatakov, pod názvom Testovanie 5 -2015, sme mali výborné výsledky. V matematike, aj v testoch zo slovenčiny, sme boli výrazne nad celoslovenským priemerom (MAT – 6,58% nad celoslovenským priemerom a SJL – 8,14% nad celoslovenský priemerom)

4. Iné aktivity žiakov pre verejnosť

   Žiakov vedieme aj k takým hodnotám, ako je úcta k starším, a to nie iba v rámci vyučovania, no aj pri samostatných popoludňajších októbrových stretnutia žiakov a ich starých rodičov v škole, kde spoločne vyrábajú napríklad „šúpolienky“, tekvicových panáčikov, či adventné vence, alebo spoločne súťažia v zábavných športových aktivitách. Peknými akciami, ktoré realizuje naša škola, sú aj oslava Dňa matiek a Vianočná akadémia, na ktorých žiaci vystupujú s pripraveným programom.

5. Údržba a viac ako len údržba školy

   Za posledných šesť rokov sa zmenila škola aj ináč. Prvé nové okná, ktoré nahradili prehnité drevené okná, sme začali meniť v októbri 2009. Začali sme v triede, kde bola situácia najhoršia a voda v prudkom daždi stekala žiakom na podlahu. Do dnešného dňa (apríl 2016) máme postupne vymenených už 91 okien. Museli sme si pomôcť bez financií z európskej únie a bez financií z obce; čerpali sme z vlastného rozpočtu školy, pomáhali nám sponzori a dary rodičov. Rovnako sme vymenili aj troje vchodových dverí, čo pozitívne ovplyvnilo teplotu priestorov školy.

V decembri 2009 bola prevedená modernizácia elektrickej siete v počítačovej učebni, pri ktorej už nehrozí preťaženie a poškodenie prepätím. Bola nainštalovaná prepäťová ochrana, a stali sme sa aj majiteľmi nových WIFI routrov.

V lete 2010 sme s vlastných zdrojov dali na staršiu budovu školy nový odkvap, pretože pôvodný odkvap bol deravý a na niektorých miestach úplne chýbal.

Záleží nám aj na spríjemňovaní pracovného prostredia žiakov v triedach, preto sme v školskom roku 2010/2011 začali s  výmenou starých poškodených podláh. Aktívne nám pri ich likvidácii pomáhali bývalí žiaci… Nové protišmykové podlahy už sú vo všetkých učebniach na druhom stupni základnej školy. V tom istom roku sme začali s výmenou lavíc, stoličiek a katedier.

  1. februára 2012 sme slávnostne otvorili novú jazykovú učebňu s novou elektroinštaláciou, komunikačným jazykovým softvérom, notebookmi a interaktívnou tabuľou. So strhávaním starej poškodenej podlahy nám ochotne pomohli rodičia niektorých žiakov.

   Dňa 23. septembra 2013 sme dokončili kompletnú obnovu našej malej telocvične. Skvalitňovanie podmienok pre cvičencov začalo už 18. mája 2013, keď sme začali s demontážou nefunkčných starých zvyškov svietidiel a likvidáciou nepotrebných kachličiek. Všetky tieto náročné práce a vysprávku vzniknutých dier v omietke, zvládli počas jedného dopoludnia zrealizovať, bez nároku na odmenu, chlapi z USS, v rámci „Dňa dobrovoľníkov USS Košice“. V auguste 2013 prišla na rad podlaha. Starú podlahu dobrovoľne likvidovala partia našich bývalých žiakov a nahradila ju športová podlaha s nárazy tlmiacim efektom. V septembri sme v prácach finišovali ukladaním obkladu, financovanie ktorého zabezpečilo OZ rodičov.

Minimálne 15 rokov pretrvávajúci problém so zatekajúcou plochou strechou na novšej budove školy sa začal reálne, vďaka p. starostke, riešiť 5. novembra 2013, keď bol dovezený materiál na výstavbu novej strechy a definitívne skončil 6. decembra 2013, keď bola ukončená stavba novej sedlovej strechy. Následne sme previedli kompletnú sanáciu dvoch učební, ktoré boli pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uzatvorené viac ako rok a žiaci sa museli učiť v náhradných priestoroch.

V decembri 2014 bola starostkou obce zrealizovaná rekonštrukcia jednej zo školských kotolní, ktorá bola v roku 2006 pri výstavbe, napriek projektu, poddimenzovaná. Dodali sa 2 ďalšie kotle. Cieľom rekonštrukcie bolo doplnenie nedostatočnej výkonnosti starých kotlov, ktoré počas plného výkonu často vypadávali. Dnes máme príjemné pracovné teplo aj v tých učebniach, kde predtým teplota v zimných mesiacoch nikdy nevystúpila nad 19 stupňov.

6. Ďalšie projekty

     Edukačný proces zabezpečujú kvalifikovaní učitelia s potrebnou aprobáciou. Okrem už v texte uvedených projektov, nedá mi nespomenúť aj ďalšie projekty, do ktorých sme sa zapojili v sledovanom období. Vďaka niektorým z nich sme získali počítačové zostavy, dataprojektory, interaktívnu tabuľu, reproduktory, notebooky, 14 didaktických pomôcok pre telesnú výchovu, či metodický materiál pre výchovnú zložku edukačného procesu. K takýmto patria napríklad projekty: „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“, „Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov“, „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“. Aby to žiaci mali v škole ešte pestrejšie, majú k dispozícii každoročne viac ako 10 krúžkov, z ktorých si môžu vybrať v rámci záujmových činností.

Je to zhrnutie tých najvýznamnejších zmien a aktivít našej školy od 1. júla 2009. Ak máte záujem vedieť o ďalších aktivitách, (karneval, Deň detí, noc v škole, lyžiarske výcvikové kurzy, plavecké výcvikové kurzy, školy v prírode, výlety, exkurzie, koncerty, divadelné predstavenia, besedy, …) podrobne ich máme rozpísané (aj s fotodokumentáciou) a zverejnené na našej webovej stránke školy: www.skola-trstene.sk