Zápisný lístok a jeho použitie

Na čo slúži zápisný lístok?
1. Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol
žiak prijatý.

Čo je obsahom zápisného lístka?
2. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo žiaka ,adresu trvalého bydliska ,meno a priezvisko zákonného zástupcu .

Kto vydáva zápisný lístok?
3. Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný
poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ
základnej školy.

Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak?
4. Žiak môže mať iba jeden zápisný lístok !

Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok?
5. V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému
zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok oproti podpisu.

Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom?
6. Zákonný zástupca do zápisného lístka nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je
žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. Zákonný zástupca v deň
zápisu na strednej škole, kam je žiak prijatý a pre ktorú sa rozhodol, je povinný
odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ.

7. Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie
žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak,
ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

Je možné zmeniť zápis na SŠ?
8. Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne
sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis.

9. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ
to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto
okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a
vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej
SŠ v deň na to určený.