Informácie o výbere povolania

www.svs.edu.sk
Školské výpočtové strediská, oddelenia Centra vedeckotechnických informácií SR – harmonogram prijímacieho konania, stav naplnenosti stredných škôl (plán, počet prihlásených), grafické spracovanie údajov, spracované výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ, adresy škôl

www.nucem.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – informácie o Testovaní 9

www.komposyt.sk
Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – sekcia Pre žiakov  (čím chceš byť, povolania, príbehy, …)

www.statpedu.sk      Štátny pedagogický ústav

www.minedu.sk       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

www.iedu.sk            Centrálny informačný portál rezortu školstva

www.exam.sk          Exam testing, spol. s r. o.   – testovanie KOMPARO 9

www.cvtisr.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR – sekcia Informácie o školstve: register škôl, štatistiky, adresár Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, analýzy, prognózy, štúdie, …

www.infoabsolvent.cz    Informačný portál o uplatnení uchádzačov na trhu práce

www.potrebyovp.sk
portál Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania – informácie o DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

www.dualnysystem.sk
portál Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy – informácie o DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

www.sustavapovolani.sk
Národná sústava povolaní – celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta