HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA 2019/2020

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

Gestor Úloha Termín
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 9.7.2019
     
Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018 16.9. – 30.9.2019
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody do 30.9.2019
     
Zber podkladov pre Testovanie 9 – 2019 11.11. – 29.11.2019
     
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 19.11.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 20.11.2019
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 20.11.2019
ZŠ 

SK

MŠVVaŠ

ŠVS

ŠVS

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu
Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle.

Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle.
Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.
Distribúcia výsledkov T5 na ZŠ

od 20.11.2019

do 30.11.2019

do 30.11.2019

do 13.12.2019

do 20.12.2019

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. do 15.1.2020
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 18.1.2020
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 18.1.2020
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.     od 19.1.2020
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 1.2.2020
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2020
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy. do 21.2.2020
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá – talentové. do 22.2.2020
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2020
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 4.3.2020
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 6.3.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 6.3.2019
SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS. od 6.3.2020
SŠ tal. Talentové skúšky. 15.3. – 30.4.2020
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2020
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 1.4.2020 a 2.4.2020
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2020
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 10.4.2020
Zašlú export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 10.4.2020
OŠ, SK Odvolacie konanie po talentových skúškach. po talentovej skúške
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 14.4.2020
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 15.4.2020
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín. 15.4.2020 a 16.4.2020
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 17.4.2020
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2020
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 23.4.2020
SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. do 30.4.2020
ŠVS

ŠVS
ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.
Distribúcia výsledkov T9 na ZŠ a SŠ
Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk
30.4.2020

od 30.4.2020
od 30.4.2020

od 30.4.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 4.5.2020
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 4.5.2020
     
     
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2020
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2020
ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 22.5.2020
OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 25.5.2020

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom
do 29.5.2020

od 1.6- do 12.6.2020

ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 4.6.2020
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 4.6.2020
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 5.6.2020
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2020
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.6.2020
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2020
2. kolo prijímacích skúšok. 16.6.2020
OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 25.6.2020
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 29.6.2020
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 29.6.2020
ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2020
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 9.7.2020
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). od 9.7.2020
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 9.7.2020

 

     
PS prijímacie skúšky
Stredná škola
SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS Školské výpočtové strediská
Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka
NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Základná škola
ZR Zriaďovateľ
CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín zákonom stanovený termín