Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo
Úlohy a činnosť

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva vyplývajú zo zákona NR SR č.245/ 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon  a vyhlášky MŠ SR č. 325/ 2008 o výchovnom
poradenstve a poradenských zariadeniach , sú v súlade s Pedagogicko – organizačnými
pokynmi MŠ SR na školský rok 2019/2020 a s Dohovorom o právach dieťaťa.

Hlavné činnosti výchovného poradcu:

Poradenská činnosť: -v oblasti výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti
prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže.

Konzultačná činnosť: -zameraná na poskytovanie konzultácii žiakom a ich zákonným
zástupcom, pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií
o formách štúdia na stredných školách.
-so žiakmi ( práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo
problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, agresivitou,
poruchami učenia a správania a i.

Koordinačná činnosť: -sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami, zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež.

Administratívna činnosť: – vykonáva príslušnú administratívnu agendu. Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl.
-Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.
-Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľke školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a   prihlášky včas odosiela na stredné školy.
-V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri re orientácii žiaka a zabezpečuje odoslanie novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia.
-Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.
-Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.