Sokrates

Projekt medzinárodnej spolupráce, v ktorom spolupracujeme so školami v Anglicku a Čechách (v prvom roku aj so školou vo Francúzsku). Témou projektu sú Mýty, legendy a tradície. Na projekte pracujú žiaci spolu s učiteľmi. Projekt trvá tri roky a je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

Viacstranové školské partnerstvá umožňujú žiakom a učiteľom lepšie spoznávanie iných kultúr. U detí sa utvára záujem o tradície partnerských škôl a ich krajín, pracujú na spoločnom projekte a informujú svoje rodiny a miestne spoločenstvo o svojej práci. Aktivity projektu sú taktiež začleňované do školských osnov a plánov. Niektoré zo zúčastnených škôl môžu využívať trochu odlišné metódy ale hlavné spoločné ciele ostávajú zachované. Hlavnou myšlienkou je, že záleží na všetkých deťoch a že všetky deti budú mať z tohto projektu osoh.

 

Partnerské školy: