Dodatok Vnútorného školského poriadku

Dodatok Vnútorného školského poriadku
Kritériá na pochvaly, iné ocenenia a výchovné opatrenia

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na Pedagogickej rade. Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za:
  –   mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,
  –   záslužný alebo statočný čin,
  –   dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.
 1. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za :
  –   vzornú dochádzku do školy počas školského roka,
  –   za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie,
  –   reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
  –  za 1.-3. miesto v školských a okresných  kolách olympiád a  rôznych súťažiach
  –   prácu pre triedny kolektív, školu, pomoc spolužiakom, učiteľovi a podobne
 1. Pochvala od riaditeľa  školy sa udeľuje za :
  –   reprezentáciu školy v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a  pod.
  –   záslužná práca pre školu, aktívnu účasť v Zelenej škole, v projektoch, zberoch a pod. v  priebehu  navštevovania ZŠ
  –   študijný priemer 1,00
  –   za 1.-3. miesto v krajských a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťažiach
  –   účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád
  –   významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod.)

Kritériá  na výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny

 1.     Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá, po objektívnom prešetrení, za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa  zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení: zápis do žiackej knihy, zápis do klasifikačného hárku, napomenutie  od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, znížená známka zo správania.
 2.    O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.
 3.  Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia je potrebné previnenie objektívne prešetriť za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka. Za jedno previnenie je možné udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny.
 4.  Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za menej závažné previnenia a bežné priestupky:
  –   1 – 5 násobné porušenie voči vnútornému poriadku školy, (viď. str. 4)
  –   1 – 2 vymeškané neospravedlnené hodiny,
  –   nevhodné správanie sa žiakov na vyučovaní  alebo na verejnosti,
  –   ojedinelé nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy,
  –   ojedinelé  dopúšťanie  sa menej závažných previnení proti školskému poriadku

   5. Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za opakované menej závažné previnenia a opakované bežné priestupky: 
–  
6 – 10 násobné porušenie voči vnútornému poriadku školy, (podľa závažnosti previnenia!)
–   3 – 7 vymeškaných neospravedlnených hodín (ak ide o 1 vyučovací deň),
–   opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,
–   narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi,
–   opakované nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy,
–   opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,
–   opakované používanie mobilného zariadenia, bez povolenia pedagóga.

Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa  po  prerokovaní  na zasadaní pedagogickej rady.

 1. Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi za závažné priestupky: (viď. str. 4) 
  –  opakované 11 a viacnásobné porušenie voči vnútornému poriadku školy,  (podľa závažnosti previnenia!)
  –  viac ako 5 (až 7) vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín (ak ide o viac, ako 1 vyučovací deň),
  –  opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti
 1. Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):
       
  Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

            Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje za opakované závažné a mimoriadne závažné priestupky:   (viď. str. 4)
–   opakované viac násobné porušenie voči vnútornému poriadku školy,  (podľa závažnosti previnenia!)
–  8 až 19  vymeškaných neospravedlnených hodín,
– fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,
– za preukázané šikanovanie,
–  krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,
–  falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, záznam v ŽK)
–  priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,
–  úmyselné poškodzovanie majetku školy,
–  svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy ),
–  za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok.

 1. Znížená známka zo správania na stupeň 3  (menej uspokojivé):

            Žiak závažne porušuje pravidlá správania a Vnútorný  školský  poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

            Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje za opakované závažné a mimoriadne závažné priestupky:   (viď. str. 4)
–   20 – 50 vymeškaných neospravedlnených hodín
–   veľmi vážne porušenie školského poriadku,
–   fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,
–   priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,
–   falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.
–   poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody, …

 1. Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

   Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

            Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje napr. za :
–   51 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín
–   priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,
–  v týchto prípadoch  problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy.

 1. Pri mimoriadnom veľmi závažnom priestupku môže triedny učiteľ navrhnúť pedagogickej rade na prerokovanie aj opatrenie, ktoré je sprísnené o jeden až dva stupne.
 2. Výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.- MP č. 22/2011 čl.9, bod 41.
 3. Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka  zo strany jeho zákonného zástupcu.

 

Doplnok k priestupkom

 1. Bežné priestupky:
 • zabúdanie učebných pomôcok,
 • zabúdanie žiackej knižky,
 • zabúdanie prezuviek, úbor na TV a pod.
 • klamstvo,
 • arogancia,
 • drzosť,
 • manipulácia s mobilným telefónom – podľa zváženia učiteľa …
 1. Závažné priestupky:
 • vyrušovanie na hodinách,
 • opakované meškanie na vyučovanie,
 • nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,
 • vulgárne vyjadrovanie,
 • prepisovanie známok,
 • podvody,
 • používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného …
 1. Mimoriadne závažné priestupky :
 • šikanovanie (aj slovné),
 • fyzické ublíženie,
 • krádež, fajčenie,
 • alkohol,
 • drogy,
 • ničenie školského zariadenia a úmyselné poškodzovanie majetku školy,
 • agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,
 • krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,
 • falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, záznam v ŽK)
 • bezdôvodné opustenie školy,
 • svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • propagácia rasizmu, xenofóbie,  
 • prechovávanie drog a iných omamných látok, …

Prerokované a schválené na Pedagogickej rade dňa   14. 4. 2016.

                                                                                              Mgr. Jana   Olexová
                                                                                                 riaditeľka školy