Školský poriadok

VNÚTORNÝ   REŽIM   ŠKOLY

1.  Základná škola

1.     V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Meniť schválený rozvrh   hodín je neprípustné. Výnimky povoľuje riaditeľka školy alebo jej zástupkyňa. Rozvrh hodín je umiestnený v každej triede.

2.     Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :

Príchod žiakov do školy             7,40     –      7,55
Odchod žiakov do tried              7,55     –      8,05
1. vyučovacia hodina                    8,05     –      8,50
2. vyučovacia hodina                    5,55     –      9,40
Veľká prestávka                         9,40     –     10,00
3. vyučovacia hodina                  10,00     –     10,45
4. vyučovacia hodina                  10,55     –     11,40
5. vyučovacia hodina                  11,50     –     12,35
6. vyučovacia hodina                  12,45     –     13,30
Poludňajšia prestávka              13,30     –     14,00
7. vyučovacia hodina                  14,00     –     14,45

2.  Školský klub detí

 1. Školský klub detí je zriadený pre žiakov 1.- 4. ročníka.
 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD organizuje vychovávateľka.
 3. V oddelení môže byť minimálne 12, maximálne 25 žiakov.
 4. Poplatky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov určuje obec.
 5. ŠKD je v prevádzke spravidla celý  školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a obdobia prázdnin.

Činnosť začína:      ráno                 od  7,00   –   do  8,00 hod.
                                 popoludní        od 11,45  –   do 16,30 hod.

  6. Počas rannej služby sa môžu žiaci pripravovať na vyučovanie, prípadne majú rekreačnú činnosť. O 8,00 hod. vychovávateľka odvedie žiakov do tried. Po odvedení žiakov vychovávateľka v zborovni skontroluje, či nie je zadelená na zastupovanie neprítomného vyučujúceho. Ak nie je, počká do začiatku  prvej vyučovacej hodiny a informuje sa u ZRŠ, či môže odísť.
  7. Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mať vypracovaný plán činnosti na príslušný deň a ak sa stravuje v ŠJ, aj sa naobedovať. S deťmi obeduje len vo výnimočnom prípade. Žiakov preberá vychovávateľka od vyučujúceho po poslednej vyučovacej hodine. Získa potrebné informácie o žiakoch, preberanom učive a úlohách, odvedie ich do triedy určenej pre ŠKD.
   8. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na príslušný školský rok na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom.
   9. Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku.
 10. Žiak sa zaradí do ŠKD na základe zápisného lístka od zákonných zástupcov.
  11. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.
  12. Školský klub detí organizuje svoju činnosť tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.
  13. Rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z ŠKD uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške do ŠKD. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
   14. Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka.
   15. Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod vychovávateľka.
   16. Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu školy (ŠKD) zodpovedá vychovávateľka za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom školy.
   17. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe písomnej  žiadosti zákonného zástupcu.
   18. V ŠKD sa vedie táto dokumentácia :
a)     rámcový plán činnosti ŠKD
b)     zápisný lístok žiaka
c)     prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti
d)     prehľad záujmovej činnosti
e)     rozvrh výchovnej činnosti
f)     prehľad platieb za pobyt žiaka v ŠKD

ŽIACI

A.  Práva žiaka

– sú vypracované v súlade s Ústavou SR a Deklaráciou práv dieťaťa

1. Dieťa alebo žiak má právo na:
a)  rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b)  bezplatné vzdelanie v základných školách,
c)  bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky  v materských školách,
d)  vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
e)  individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v  rozsahu ustanovenom zákonom,
f)  bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
g)  úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
h)  poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
i)  výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
j)  organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
l)  na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
m)  na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
n)  na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom,
o)  má právo slušným a primeraným spôsobom vysloviť svoj názor na čokoľvek,
p)  na komunikáciu s dospelými zamestnancami školy v duchu zásad humanity a demokracie,
r)  sťažovať sa riaditeľke ZŠ, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz zamestnancov školy je v rozpore so školským poriadkom alebo inými právnymi normami.

2. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

3. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

B.  Povinnosti žiaka

1.  Žiak je povinný:

a)  neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
b)  správať sa voči vyučujúcim, nepedagogickým zamestnancom a spolužiakom slušne, zdvorilo a s úctou,
c)  dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
d)  na školských výletoch, vychádzkach, exkurziách je žiak povinný riadiť sa pokynmi pedagogického pracovníka a podľa vnútorného poriadku školy pre žiakov,
e)  dať podpísať ŽK minimálne 1 x týždenne,
f)  správať sa aj mimo vyučovania tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti,
g)  správať sa slušne aj mimo areálu školy a počas prázdnin, čím prezentuje výchovu v svojej rodine,
h)  chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
i)  uhradiť škodu, ktorú zavinil z nedbanlivosti alebo úmyselne,
j)  chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
k)  pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
l)  konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
m)  žiaci sú povinní bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho učiteľa, dozor konajúceho učiteľa alebo inú osobu zabezpečujúcu dozor pri činnosti organizovanej školou o vzniku úrazu alebo akéhokoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení. Žiaci sú tiež povinní oznámiť, pokiaľ sa úraz alebo poranenie stalo spolužiakovi, alebo žiakovi iných ročníkov, ak sú svedkami úrazu,
n)   ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
o)   učiteľov a ostatných zamestnancov oslovovať „pán učiteľ, pani učiteľka, pán školník,“ a pod.,
p)   rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
r)   je povinný starať sa o svoj zovňajšok a oblečenie v rámci noriem hygieny, slušnosti a estetiky,
s)  stratu svojej veci oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

2.   Dochádzka žiakov:

 1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a včas.
 2. Vyučovanie môže žiak vynechať pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť a pre veľmi nepriaznivé počasie.
 3. Ak žiak bude chýbať na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi.
 4. Zo závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania aj na niekoľko dní. Do dvoch dní môže uvoľniť žiaka z vyučovania triedny učiteľ, na viac dní môže uvoľniť žiaka riaditeľka školy.
 5. Ak žiak nepríde na vyučovanie, rodičia sú povinní oznámiť do 24 hodín triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa.
 6. Každú neprítomnosť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením jeho zákonného zástupcu. Toto ospravedlnenie rodiča môže žiak využiť maximálne 5 – krát.
 7. Pokiaľ sa žiak zúčastňuje aktivít, pri ktorých reprezentuje inú inštitúciu, jeho zákonný zástupca musí v týchto prípadoch predložiť škole doklad vystavený danou inštitúciou o nutnej účasti žiaka na aktivitách. Na základe takého dokladu mu bude jeho neprítomnosť v škole ospravedlnená.
 8. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo správania.

3.   Príchod žiakov do školy:

 1. Žiaci prichádzajú do školy na vyučovanie v čase od 7,45 hod. do 8,00 hod.
 2. Žiaci, ktorí majú nultú hodinu, čakajú vyučujúceho pred vchodom školy, v prípade nepriaznivého počasia vo svojej šatni.
 3. Pred vstupom do budovy školy si žiaci dôkladne očistia obuv a prezujú sa v šatniach do hygienicky vhodnej obuvi, ktorá nezanecháva na podlahovej krytine čierne stopy. Zo zdravotných dôvodov nie je vhodné používať v škole ako prezúvky tenisky a cvičky. Obuv a odev si odložia v pridelených šatniach, v ktorých udržiavajú čistotu a poriadok.
 4. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci do učební a do telocvične  len v sprievode vyučujúceho, na ktorého čakajú na určenom mieste. Sú povinní sa prezuť.

4.   Správanie sa žiakov na vyučovaní:

a) Žiak prichádza do triedy o 8,00 hod. a pripraví si školské potreby, ktoré potrebuje na vyučovanie podľa rozvrhu hodín.
b) Žiak je povinný nosiť do školy učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov vyučujúcich učiteľov.
c) Žiak je povinný udržiavať svoje pracovné miesto a jeho okolie v čistote a poriadku.
d) Žiak do školy nesmie nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Klenoty a väčšie finančné sumy nosí žiak do školy iba na vlastnú zodpovednosť.
e) Žiak je povinný pred začiatkom vyučovania vypnúť mobilný telefón. V prípade nerešpektovania tohto príkazu, mu vyučujúci mobilný telefón zoberie a odovzdá riaditeľke školy, ktorá si potom pozve do školy rodičov žiaka.
f) Aktovka je zavesená alebo položená vedľa lavice z vnútornej strany.
g) Počas vyučovania žiak sedí na mieste určenom triednym učiteľom pokojne, nevyrušuje a  nerozptyľuje spolužiakov. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
h)   Žiak sedí na vyučovaní slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje a nenašepkáva.
i)   Ak chce žiak odpovedať, prihlási sa zdvihnutím ruky.
j)   Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovaciu hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku.
k)   Po zvonení na vyučovaciu hodinu žiak svojvoľne neopúšťa svoje miesto ani svoju triedu a čaká na vyučujúceho. Po 10 minútach hlási poverený žiak – týždenník neprítomnosť vyučujúceho vedeniu školy.
l)    Pri vstupe učiteľa alebo inej dospelej osoby do triedy, ho žiaci pozdravia postavením sa. Na hodine TV, VV a TchV žiaci nevstávajú. Na ostatných hodinách žiaci nevstávajú, ak práve píšu kontrolnú prácu.
m)   V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu  a poriadok.
n)   Týždenníci sa starajú o pripravenosť triedy na vyučovanie, zabezpečujú kriedu, kontrolujú čistotu a poriadok v triede. Nedostatky a závady v triede hlásia triednemu učiteľovi.
o)   Triedu, v ktorej sa nevyučuje, zamknú žiaci k tomu určení.
p)   Žiak môže opustiť triedu, cvičebňu alebo iné pracovné miesto iba so súhlasom vyučujúceho.
r)   Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci z triedy do šatne pod vedením vyučujúceho,
ktorý mal s nimi poslednú vyučovaciu hodinu a pod jeho dozorom opustia školskú budovu.
Pred odchodom z triedy, je žiak  povinný upratať si svoje miesto a vyložiť školskú stoličku na lavicu.
s)   Žiak odchádza zo školy bezprostredne po skončení vyučovania. Dlhšie môžu v budove
zostať len tí žiaci, ktorí zostávajú v ŠKD. Ostatní musia opustiť areál školy.
t)   Indispozíciu, pre ktorú žiak nemôže na hodine telesnej výchovy cvičiť, môže počas školského roka ospravedlniť písomnou formou rodič maximálne 5x. Ospravedlnenie musí žiak odovzdať učiteľovi TEV pred vyučovacou hodinou.

5. Správanie sa žiakov cez prestávky:

a)  Prestávky slúžia k príprave na ďalšiu vyučovaciu hodinu, presun do šatne  a špeciálnych  učební.

Veľká prestávka – od 9,45 hod. do 10,05 hod., slúži na desiatu. Za priaznivých podmienok sa veľká prestávka uskutočňuje vonku, na určenom mieste a tento priestor nesmú žiaci svojvoľne opustiť.

Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v priestoroch triedy pod dozorom učiteľa. Je zakázané naháňať sa, behať, kričať a prechádzať na iné poschodia.
a)  Papiere a rôzne odpadky sú žiaci povinní odhadzovať do určených košov. Je zakázané ich pohadzovať po chodbách, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
b)   Pri úmyselnom poškodení majetku alebo zariadenia školy, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka.
c)   Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere a odpadky.
d)   Manipulovať s oblokmi, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

6. Žiak má zakázané:

a)   Žiakom je zakázané naháňať sa v priestoroch školy, vyvolávať u spolužiakov hádky a roztržky končiace sa bitkou, vzájomne sa napádať a napádať spolužiakov iných ročníkov a odhadzovať odpadky na podlahu (hlavne odpadky z ovocia, ktoré sa stávajú zdrojom úrazu).
b)   Žiakom sa zakazuje demontovať kryty elektrických zariadení, vystupovať na stoličky, lavice, stoly, nábytok, radiátor, parapety, ako aj sedieť na  parapetoch a radiátoroch.
c)   Žiakom sa zakazuje fajčiť v priestoroch školy a mimo nej, piť alkoholické nápoje a hrať
hazardné hry. Nesmie do školy nosiť cigarety, alkohol, ani karty na hazardné hry.
d)   Prísne sa žiakom zakazuje nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy.
e)   Žiakom sa prísne zakazuje propagovať rasizmus a fašizmus v jeho všetkých formách.
f)   Žiakom sa  prísne zakazuje akýmkoľvek spôsobom ubližovať, šikanovať a ponižovať spolužiakov.
g)   Žiakom sa zakazuje nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie (ostré predmety, nože, zápalky, petardy a pyrotechnické výrobky.
h)   Žiakom sa zakazuje manipulovať s mobilným telefónom počas vyučovacieho procesu. Je zakázané nahrávať zvukové a obrazové záznamy počas vyučovania.
i)   Počas vyučovacieho času je prísne zakázané svojvoľne opustiť areál školy.
j)   Je zakázané vstupovať do riaditeľne, zástupcovne a do zborovne bez prítomnosti pedagogických pracovníkov.

7. Samospráva triedy:

1. Žiacky kolektív si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele  s predsedom a ďalšími členmi, podľa odporúčania triedneho učiteľa.

2. Samosprávu triedy si žiaci volia na začiatku školského roka a tá :
– riadi a kontroluje činnosť triedy
– spolupracuje s triednym učiteľom
– je reprezentantom triedy
– spoluorganizuje triednické hodiny
– predseda (náhradník) sa zúčastňuje zasadnutí žiackeho parlamentu (ak je zriadený)

Týždenníkov určuje triedny učiteľ a zodpovedajú :
– za čistotu a poriadok v triede počas vyučovania a po skončení vyučovania
– za poriadok a uzamknutie skriniek v triede
– za disciplínu v triede počas prestávok (hlási všetky priestupky)
– za prezúvanie žiakov
– zotierajú tabuľu, zabezpečujú kriedu, zhasínajú svetlo v triede, kontrolujú uzáver vody, zatvárajú okná
– hlásia neprítomných žiakov
– pri odchode z triedy do odborných učební zamykajú triedu
– za estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety
– za hlásenie neprítomnosti pedagóga 10 minút po zvonení na hodinu

8. Správanie sa žiakov v školskej jedálni:

1.  Obedy sa vydávajú v čase od 12,00 do 14,00 hod.
2.  Do školskej jedálne prichádzajú najprv žiaci zo ŠKD pod dozorom vychovávateľky, kľudne, disciplinovane a usporiadane.
3.  Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si umývajú ruky mydlom.
4.  Žiaci čakajú v rade, nepredbiehajú sa a správajú sa potichu. Rešpektujú dozor konajúcich.
5.  Pri vydávacom okienku si žiaci berú tanier a pomaly odchádzajú na určené voľné miesta, kde si ihneď sadnú a obedujú. Na stoličke sa nehojdajú a nerozprávajú.
6.  Po naobedovaní sa, vstanú, zasunú stoličku a odnášajú použitý tanier s príborom na určené miesto.
7.  Zo školskej jedálne odchádzajú a nezdržujú sa v jedálni.
8.  Z jedálne nevynášajú chlieb a rožky.

Porušenie pravidiel vnútorného poriadku sa rieši v zmysle metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, ktoré boli schválené MŠ SR.


RODIČIA

A.  Práva

1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

2. Zákonný zástupca žiaka má právo :
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
podľa zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a  školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

3. Pri pochybnostiach o správnosti hodnotenia prospechu a správania žiadať nápravu, pričom je potrebné zachovať postupnosť:  príslušný vyučujúci, triedny učiteľ, zástupca RŠ, RŠ, …

4. Vo výnimočných prípadoch má právo požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania nasledovne :
1 hodina        – príslušný vyučujúci
1-2 dni          –  triedny učiteľ
3 dni a viac   –  riaditeľka školy

B.   Povinnosti

1.   Zákonný zástupca žiaka je povinný :
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
plnenie  školských povinností,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne  výchovno-vzdelávacie potreby,
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
f) nerušiť vyučovací proces; vo výnimočných prípadoch navštívi svoje dieťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
g) informovať triedneho učiteľa o vážnych rodinných a zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť žiaka,
h) starostlivo a zodpovedne zvážiť mieru požiadaviek na úspešnosť svojho dieťaťa,
i)  zúčastňovať sa pravidelne plenárnych a triednych RZ,
j)  pravidelne kontrolovať žiacku knižku dieťaťa a jeho domácu prípravu do školy,
k) nedovoliť svojmu dieťaťu nosiť cenné veci do školy,
l)  dbať o vhodnú úpravu zovňajška svojho dieťaťa.

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa  dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.
 2. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti  žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť alebo žiaka na súťažiach.
 1. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac dva po sebe nasledujúce  vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch, škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho  neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri  po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 2. Rodič môže neprítomnosť dieťaťa ospravedlniť aj elektronicky cez Edupage, ale iba cez rodičovské konto.

OSOBITNÉ  PREDPISY 

Ak vznikne podozrenie, že  žiak je pod vplyvom omamnej látky, zabezpečí vedenie školy poskytnutie prvej pomoci, oznámenie rodičovi a privolanie zdravotnej starostlivosti. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberá zdravotnícke zariadenie.

V prípade neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka, poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.

Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak nemôže byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, alebo zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu žiakov riaditeľ rieši situáciu s vedením školy a v spolupráci so školským psychológom.

Škola a školské zariadenie podľa zákona nesmie žiaka postihovať, alebo znevýhodňovať preto, lebo uplatňuje svoje práva podľa zákona.

V škole a v školskom zariadení sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický, alebo morálny vývin žiakov.

V škole sa zakazuje poskytovanie, alebo sprístupňovanie informácií, zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti.

Žiak vykonáva komisionálne skúšky na základe rozhodnutia riaditeľky školy v prípade, ak vymešká 50% čistého vyučovacieho času a súčasne nespĺňa podmienku frekvencie známok pri 1-hodinovkách –  najmenej 2 známky, pri 2-hodinovkách – najmenej 3 známky, pri 3-hodinovkách – najmenej 4 známky.

V prípade školských výletov, exkurzií, výcvikov a sústredení je rodič povinný vystaviť čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Učiteľ má právo požadovať od zákonného zástupcu v prípade organizovania školských akcií :
–  plnú moc na kontrolu batožiny
–  zobratie vecí a látok ohrozujúcich bezpečnosť žiakov
–  plnú moc na privolanie polície pri závažných prípadoch
–  súhlas na rozchod žiakov mimo určeného miesta
–  súhlas na doprovod žiakov na súťaže aj inou dospelou osobou.

Škola nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí pri nedodržaní zákazu nosenia cenností.

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá :
a)      zákonného zástupcu
b)      zdravotnú pomoc
c)      policajný zbor

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.

 

Tento Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť 7. októbra 2014.