Pokyny

     Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do 07.30 hod. v prípade choroby. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov uhrádza zákonný zástupca vopred do 15. dňa v mesiaci a to buď cez internetbanking, osobne u p. vedúcej školskej jedálne alebo v pokladni na Obecnom úrade.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

    telefonicky na tel. č 0903 986 986 alebo e-mail: trstenesj@gmail.com

    Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov .

Stravné :
I. stupeň 1,15 €
II. stupeň 1,23 € (doplatok 0,03 € za deň)

Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková