Aktuality ŠJ

Oznam

Žiaci Základnej školy sú automaticky vyhlásení zo stravy
dňa 30.6.2021, nakoľko sa odovzdávanie vysvedčení končí
o 10.00 hod. Stravu budú mať len deti, ktoré navštevujú
Školský klub detí – Družinu.
Všetkým prajem krásne leto prežité v zdraví a plné zážitkov.

S pozdravom Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

 

Prosím žiakov a rodičov, aby prípadnú neúčasť v škole v dňoch 28.6.-30.6.2021 ohlásili najneskôr do 25.6.2021 kvôli objednávkam tovaru a minimalizácii skladových zásob. Ďakujem za spoluprácu.
          Vedúca školskej jedálne
          Mgr. Michaela Bramuková

Školská jedáleň bude v prevádzke od 8.2.2021. Všetci žiaci 1.-4.ročníka, ktorí chodili na obedy sú automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že Vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka t.j. 8.2.2021 do 07.30 hod. Buď telefonicky na tel.č. 0903 986 986 alebo

e-mailom: trstenesj@gmail.com.

 

Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom Základnej školy, ktorí majú záujem o stravu v školskej jedálni, že kvôli prebiehajúcej rekonštrukcií objektu Materskej školy a školskej jedálne, budú náhradné priestory jedálne v kultúrnom dome v Trstenom pri Hornáde. Obedy pre žiakov budú zabezpečené podľa hygienických požiadaviek RÚVZ. Je potrebné si vyplniť prihlášku na nový školský rok 2020/2021, ktorú dostanú v prvý deň školy a prihlásiť sa na obed. Tú odovzdajú pracovníčke školskej jedálne pri obede. Obedy budú od 3.9.2020. Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do 07.30 hod. v prípade choroby. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca vopred do 15. dňa v mesiaci v danej situácií buď prevodom na účet alebo v pokladni na Obecnom úrade u pani Ruščákovej.

     Možnosti odhlasovania a prihlasovania zo stravovania:
telefonicky na tel. č 0903 986 986 alebo e-mail: trstenesj@gmail.com

     Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov .

Stravné :
I. stupeň 1,15 €
II. stupeň 1,23 € (doplatok 0,03 € za deň)

Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková