Aktuality ŠJ

     Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom Základnej školy, ktorí majú záujem o stravu v školskej jedálni, že kvôli prebiehajúcej rekonštrukcií objektu Materskej školy a školskej jedálne, budú náhradné priestory jedálne v kultúrnom dome v Trstenom pri Hornáde. Obedy pre žiakov budú zabezpečené podľa hygienických požiadaviek RÚVZ. Je potrebné si vyplniť prihlášku na nový školský rok 2020/2021, ktorú dostanú v prvý deň školy a prihlásiť sa na obed. Tú odovzdajú pracovníčke školskej jedálne pri obede. Obedy budú od 3.9.2020. Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do 07.30 hod. v prípade choroby. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca vopred do 15. dňa v mesiaci v danej situácií buď prevodom na účet alebo v pokladni na Obecnom úrade u pani Ruščákovej.

     Možnosti odhlasovania a prihlasovania zo stravovania:
telefonicky na tel. č 0903 986 986 alebo e-mail: trstenesj@gmail.com

     Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov .

Stravné :
I. stupeň 1,15 €
II. stupeň 1,23 € (doplatok 0,03 € za deň)

Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková