Rada školy

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Školská 94, Trstené pri Hornáde 2019-2021

P.č. Meno a priezvisko Funkcia V zastúpení za:
1. Mgr. Matúš Timuľak predseda ped. zamestnancov
2. Mgr. Lenka Kleščinská člen ped. zamestnancov
3. Silvia Patriková člen neped. zamestnancov
4. Ing. Zuzana Deáková člen rodičov
5. Andrea Liptáková člen rodičov
6. Ing. Igor Olexa člen rodičov
7. Emília Ruščáková člen rodičov
8. Mgr. Katarína Rečová člen zriaďovateľa
9. Ladislav Gondoľ člen zriaďovateľa
10. Julián Ruščák člen zriaďovateľa
11. Rastislav Šelepský člen zriaďovateľa

Dokumenty Rady školy:
* ŠTATÚT RADY ŠKOLY
** Odvolávajúc sa na článok VI. body 9. a 11. Štatútu rady školy sú zápisnice zo zasadnutí rady školy verejnosti prístupné k nahliadnutiu u predsedu rady školy v sídle rady školy.