Rada školy

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Školská 94, Trstené pri Hornáde 2021-2025

P.č. Meno a priezvisko Funkcia V zastúpení za:
1. Mgr. Katarína Rečová predsedníčka zriaďovateľa
2. Ladislav Gondoľ člen zriaďovateľa
3. Radoslav Lukáč člen zriaďovateľa
4. Julián Ruščák člen zriaďovateľa
5. Ing. Zuzana Baltesová člen rodičov
6. Mgr. Michaela Bramuková člen rodičov
7. Ing. Zuzana Deáková člen rodičov
8. Andrea Liptáková člen rodičov
9. Emília Bosnyáková člen neped. zamestnancov
10. Mgr. Naďa Marcineková člen ped. zamestnancov
11. Mgr. Matúš Timuľak člen ped. zamestnancov

Dokumenty Rady školy:
* ŠTATÚT_RADY_ŠKOLY_2021-2025
** Odvolávajúc sa na článok VI. body 9. a 11. Štatútu rady školy sú zápisnice zo zasadnutí rady školy verejnosti prístupné na webstránke školy a prípadne aj po dohode s predsedom/predsedníčkou rady školy k nahliadnutiu v sídle rady školy.