Okresné kolo olympiády z geografie

3. Základná škola Konštantínova - Stropkov - Geografia     V okresnom kole olympiády z geografie našu školu reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. Všetci žiaci získali dostatočný počet bodov na to, aby sa stali úspešnými riešiteľmi – Petra Šomšáková, Karolína Bramuková, Krystian Budai, Jakub Bálint, Matej Bartko, Andrea Semanová, Bibiána Pahulyiová, Julián Baltés. Najviac nás však potešilo víťazstvo žiačky 5. ročníka – Lívie Kleščinskej. Umiestnila sa na 1. mieste spomedzi 39 žiakov z celého okresu. K víťazstvu blahoželáme a všetkým žiakom prajeme ešte veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa

     Oznamujeme rodičom a žiakom 2. stupňa (ročníky 5.-9.), že z prevádzkových dôvodov budú mať žiaci dištančné vzdelávanie od 15. februára do 18. februára 2022. Dištančné vzdelávanie budú poskytovať
IBA učitelia, ktorí NIE SÚ na PN alebo OČR. Rozvrh sa bude meniť podľa aktuálnej situácie.
     Od 21. februára do 25. februára sú jarné prázdniny a o ďalšom postupe po prázdninách, budeme informovať na web-stránke školy a cez EduPage.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Oznam vedúcej školskej jedálne

    Oznamujeme rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že dňa 14. 2. 2022 (pondelok) bude školská jedáleň mimo prevádzky. 

     Odporúčame rodičom žiakov, aby pribalili deťom väčšiu desiatu. 

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Dejepisná olympiáda v šk. roku 2021/2022

Dějepisná olympiáda – ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121     Dňa 09.02.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala online vzhľadom k pandemickej situácii. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

     Oznamujeme rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že do konca týždňa (t. j. do 11. 2. 2022 – vrátane) bude školská jedáleň mimo prevádzky. 

     Odporúčame rodičom žiakov navštevujúcich ŠKD, aby pribalili deťom väčšiu desiatu. 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka – Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku     V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku našu školu reprezentoval žiak 7. ročníka Matej Bartko. Svoje znalosti opäť potvrdil vo veľkej konkurencii žiakov z celého kraja tým, že sa stal úspešným riešiteľom a len o vlások mu unikla ústna časť olympiády, na ktorú postúpilo šesť najlepších. Matejovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov a chuti do učenia v jeho ďalšom štúdiu.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Aktualizované informácie k 4. 2. 2022

Manuál (Školský semafor) je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy.

 1. Za účelom výnimky z karantény môže rodič predkladať tlačivo „Oznámenie o výnimke z karantény“ – tlačivo WORDPDF.
  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v škole, si môžu uplatniť:
  – žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:
  – Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole predložiť Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“,
  – Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),
  – PCR testu,
  – kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.

  Pod pojmom osoby, „ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami“ sa považuje na účel výnimky žiaka z karantény v škole aj prekonanie na základe domáceho antigénového samotestu s pozitívnym výsledkom. Pozitívny výsledok domáceho antigénového testu bol oznámený a posúdený všeobecným lekárom osoby.
 2. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predloží škole „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ – tlačivo WORD, PDF. Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
 3. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.
  Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.
 4. Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola.
 5. Pri návrate do školy (menej ako 5 dní) sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – tlačivo WORDPDF.
 6. OTP režimočkovaný, testovaný – školský samotest – Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom, prekonaný alebo na základe „Čestného vyhlásenia o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ .
 7. Lekár už nevydáva potvrdenie o ukončení izolácii a karantény a ani o výnimke z karantény.
Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

OZNAM – testovanie, karanténa, povinnosti ZZ

Aktualizované k 25. 1. 2022  z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

Domáce testovanie:
V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

 1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
 2. Rodič telefonicky musí kontaktovať !! všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.
 3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 
 4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19.
 5. Izolácia trvá po dobu 5 dní od :
  – dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo
  – objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.
  Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení 5-dňovej izolácie je žiak povinný mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty, dôrazne sa odporúča respirátor FFP2.

Karanténa (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény):

 1. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény.
 2. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast!!
 3. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak chodí do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.
 4. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.
 5. Po ukončení karantény žiaci musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty, odporúčaný je respirátor FFP2.

Výnimka z karantény
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.
—————————————————————————————————————————————–
Pripomíname:

 1. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí!! predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.
 2. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
 3. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 4. Podozrenie zo zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

!! Neplnoletý žiak
Riaditeľ ospravedlní absenciu neplnoletému žiakovi, ak je táto absencia zákonným zástupcom hneď !! riadne nahlásená a zákonný zástupca zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa!!, ktoré sa bude uskutočňovať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – porušenie zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Oznam – Oznámenie o výnimke z karantény

V sekcii DOKUMENTY si môžete stiahnuť  tlačivo:
Oznámenie o výnimke z karantény  , ktorým môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény žiaka. 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Prehľad opatrení v súvislosti s Covid-19

Domáce testovanie:
povinnosť hlásiť škole
– v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
    a) kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
    b) oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu,
    c) prihlási sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Žiak tak v prípade potvrdeného pozitívneho výsledku bude mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu ostáva doma.
Povinnosť: V prípade, že sa u žiaka s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí Ag testom z mobilného odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.

Karanténa (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
Karanténu je možné ukončiť po 5. dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
– výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.
– sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19 a neprejavujú príznaky ochorenia), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Výnimka z karantény
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
– žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
– plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID- 19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“. 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

     V okresnom kole olympiády z anglického jazyka našu školu reprezentovali dvaja žiaci – víťazi školského kola. V kategórii 1A to bol Matej Bartko, žiak 7. ročníka a v kategórii 1B Krystian Budai, žiak 9. ročníka. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Novoročné prianie

     Máme tu prvý deň roku 2022 a pred sebou každý deň ďalšie možnosti ako naplniť svoje sny a predstavy o živote.
     Prajem Vám, aby ste všetko, čo spravíte, robili s radosťou, s vierou vo svoje schopnosti, rozumne, ohľaduplne a s láskou k sebe a ku svojmu okoliu.
     Zároveň Vám zo srdca želám, aby ste boli celý rok zdraví a šťastní.

          Jana Olexová, riaditeľka školy

 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY ( 43.ročník ) školský rok 2021/2022

    8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole uskutočnili školské kolá
matematickej súťaže- PYTAGORIÁDA. Školské kolá sa riešili online.
Zúčastnení žiaci: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Komparo 2021

     Dňa 11. novembra 2021 prebehlo na našej škole testovanie žiakov 8. a 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku - Gymnázium Pavla Horova        Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov v 2 kategóriách. Súťažné úlohy riešili žiaci prostredníctvom písomného testu zloženého zo 4 častí – gramatika, slovná zásoba, posluch s porozumením a čítanie s porozumením. Z 11 žiakov patrilo 5 žiakov medzi úspešných riešiteľov. Do okresného kola postupujú víťazi z každej kategórie. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Olympiáda z geografie – školské kolo

          Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov v 3 kategóriách. Súťažné úlohy riešili žiaci prostredníctvom onlineolympiady.sk, teda online formou. Po vyhodnotení školského kola v systéme Edupage nás potešili tieto výsledky: 11 úspešných riešiteľov a 9 postupujúcich do ďalšieho – okresného kola. Našu školu reprezentovali: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Záložka do knihy spája školy

Medzinárodný deň školských knižníc 2017 | Základná škola Trstené pri Hornáde     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 už 12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy s tohtoročnou témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. 
Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

17. november. Za akú slobodu riskovali ľudia svoje životy? Je čas zamyslieť sa! - blog     Tento rok sme si 17.novembra pripomenuli 32. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu.
     Žiaci boli prostredníctvom rozhlasovej relácie oboznámení z históriou 17. novembra, Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


     Dňa 12. 11. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala ôsmačka Petra Šomšáková. V konkurencii žiakov celého okresu naša šikovná Petra obsadila pekné 3. miesto. Domov si odniesla diplom a darčekovú poukážku na nákup v kníhkupectve Martinus. Ku skvelému umiestneniu Petre blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v ďalších súťažiach.   

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár