Informácie k nástupu žiakov 1.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch:

  1. ročník 7,40 – 7,50
  2. ročník 7,50 – 8,00
  3. ročník 8,00 – 8,10
  4. ročník 8, 10 – 8,20
  5. ročník 8,20 – 8,30

Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli:

  • dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné),
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu 
  • hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný papier, mydlo, prípadne vlastný antibakteriálny/dezinfekčný gél, žiaci nesmú mať textilný uterák)
  • informovať žiakov o prísnom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení v škole
  • v prípade podozrenia u žiaka na COVID-19 bezodkladne informovať školu

O ďalšom priebehu a rozvrhu budú žiaci informovaní v pondelok.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí l. stupňa
+ 5.ročník do školy od 1.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu
detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy
v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní
sprísnených hygienických opatrení. Pri vstupe do školskej jedálne bude
zabezpečená dezinfekcia. Je potrebné znova sa prihlásiť na obed.
Prihlásiť alebo odhlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do
07.30 hod. v prípade choroby. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu
sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravovania:

telefonicky alebo sms na tel. č 0903 986 986 alebo e-mail: trstenesj@gmail.com
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR,
dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa
zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo
stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na
vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní,
dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na
stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov .

S pozdravom vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – záujem o ŠKD

Prosíme rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 1.6. do školy a majú záujem o ŠKD počas júna, aby poslali svoje vyjadrenie na adresu školy: zstrstene@stonline.sk.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia pre rodičov – nástup žiakov 1.6.2020 – Vyhlásenie ZZ

Vážení rodičia,

podľa dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 1. 6. 2020 nastupuje do školy, povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nie je potrebné vyjadrenie od pediatra.

Vyhlásenie, ktoré je potrebné vyplniť a v prvý deň nástupu žiaka do školy priniesť, si stiahnite TU (Vyhlásenie ZZ).

Ďalšie, podrobnejšie informácie budú na našej web-stránke zverejnené v piatok 29. mája 2020.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM


Vážení rodičia,

školy sa pre ročníky 1. – 5. môžu otvoriť od 1. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 1.-5.

Svoje vyjadrenie môžete urobiť cez stránku EduPage, alebo ho poslať e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, a to najneskôr do pondelka 25. mája 2020.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetky vzdelávacie a záujmové činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Dokument na stiahnutie TU.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY 201920

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – vyzdvihnutie hygienických vrecúšok

Žiaci majú možnosť prísť do školy pre vrecúška s cvičebným úborom a pre svoje použité uteráky v tieto dni:

žiaci 1. stupňa: vo štvrtok 7. mája a 14. mája 2020 v čase od 10.00 – 11.00 hod.,

žiaci 2. stupňa: v utorok 12. mája a 19. mája 2020 v čase od 9.00 – 10.00 hod.

Žiaci musia mať rúška a do budovy budú vchádzať podľa pokynov.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – zápis do 1. ročníka

     Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde pripomína rodičom, že vyplnené prihlášky k zápisu detí do 1. ročníka môžu doručiť škole 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. Nezabudnite priniesť presne 12 eur na zvýhodnené zakúpenie zošitov pre prvákov.

     Rodičia, ktorí si nemôžu vyplniť prihlášku elektronicky, budú mať k dispozícii tlačivo, ktoré vyplnia v priestoroch školy. V tomto prípade je potrebné, aby ste mali so sebou občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a svoje pero.

     Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

     Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. 4. 2020, oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom, že pri záverečnom hodnotení nebudú žiaci našej školy klasifikovaní z týchto predmetov: telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova – náboženstvo, pracovné vyučovanie a technika.

     V rámci záverečného hodnotenia bude pre ostatné predmety uplatňované kombinované hodnotenie: klasifikácia a slovné hodnotenie.

Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam k zápisu

     MŠVVaŠ SR uverejnilo dňa 9. 4. 2020 usmernenie k zápisu, ktoré nájdete v prílohe. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, v prílohe nájdete aj prihlášku v inom formáte – “Formulár”.

Mgr. Jana Olexová

Usmernenie k zápisu detí …                                 Formulár

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Vážení rodičia a milí žiaci,

     končíme štvrtý týždeň dištančného vyučovania a žiakom zajtra začínajú prázdniny. Touto cestou sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom za to, ako túto náročnú situáciu zvládajú. Nikto z nás nebol na tento systém vyučovania pripravený, no učitelia okamžite hľadali rôzne možnosti, ako pracovať so žiakmi. Od prvého dňa musia zvládať prípravu materiálov, celodenné kontroly a opravy vypracovaných zadaní a potom, niektorí, často do večerných, či nočných hodín, hľadajú spôsoby, ako učenie žiakom čo najlepšie sprístupniť a spraviť pútavým a zaujímavým. Práve preto Vám ponúkli prácu cez Edupage, cez portál ALF, Kozmix, WocaBee, žiaci môžu komunikovať s učiteľmi e-mailom, cez Messenger, cez Skype, facebook, alebo ZOOM. Nie všetky školy poskytujú žiakom toľko možností.

     Ďalej chcem pochváliť žiakov, ktorí pravidelne reagujú na podnety svojich učiteľov a zodpovedne plnia všetky zadané úlohy; často v súčinnosti s rodičmi, ktorým rovnako patrí poďakovanie.

     Touto cestou chcem osloviť aj rodičov žiakov, ktorí sa do vyučovania zapájajú iba sporadicky, alebo sa ešte nezapojili vôbec. Pripomínam Vám Vašu zákonnú povinnosť, dbať o to, aby sa Vaše dieťa pravidelne zúčastňovalo vyučovania. To, že vyučovanie prebieha iným spôsobom, na podstate veci nič nemení! Podľa posledného Usmernenia MŠVVaŠ SR Vaše dieťa síce opakovať ročník nemôže, no pedagogická rada môže rozhodnúť o tom, že Vaše dieťa bude musieť absolvovať komisionálne skúšky, kde od neho budeme v plnom rozsahu vyžadovať učivo, ktoré so žiakmi v tomto období preberáme.

     Záverom Vám chcem popriať príjemné veľkonočné sviatky.

Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – Zápis žiakov do 1. ročník

Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, bude zápis detí do 1. ročníka prebiehať bez osobnej účasti detí a s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení!

Rodič vyplní elektronickú prihlášku, ktorú nájde na stránke našej školy a odošle ju. Následne ju vytlačí a v dňoch 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod., ju podpísanú obidvoma rodičmi doručí do Základnej školy v Trstenom pri Hornáde. Zároveň si pripraví presnú sumu 12 eur, potrebnú na zvýhodnené zakúpenie zošitov pre prvákov.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte na čísle 0911925736.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Elektronická prihláška

AiS2

Vážení rodičia, elektronickú prihlášku môžete vyplniť k zápisu dieťaťa do 1. ročníka, ale aj k zápisu dieťaťa do vyšších ročníkov.
Pre vyplnenie kliknite na obrázok alebo na  link:

                                     https://skola-trstene.edupage.org/register/

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

Milí rodičia a žiaci,

čas prerušenia klasického vyučovania sa nám, žiaľ, predlžuje na neurčito. Chcem všetkým, ktorí sa denne zapájate do „vyučovania na diaľku“, poskytovaného našimi učiteľmi, veľmi poďakovať za snahu pomôcť svojim deťom, snahu nahradiť pedagógov a za trpezlivosť, s ktorou pristupujete k novým povinnostiam, ktoré Vám život podsunul.                 

Uvedomujeme si, že toto je veľmi náročné obdobie pre všetkých rodičov aj žiakov, no je veľmi náročné aj pre nás – učiteľov. Všetci by sme boli najradšej v našej škole a vrátili sa k spoločným hodinám a ďalším aktivitám. 

No verím, že túto mimoriadnu situáciu spolu zvládneme.

Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Informácia z tlačovej konferencie uskutočnenej dňa 24. marca 2020:

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka,” ubezpečil minister školstva.
     Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
     “Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať,”  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Aktualizácia učiteľských e-mailov

Milí žiaci, vážení rodičia, 
pre potreby elektronickej komunikácie s učiteľmi (zasielanie úloh) okrem https://skola-trstene.edupage.org využívajte aj nasledovné e-maily:  Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, prerušuje vyučovanie v školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane. Dôvodom je šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Keďže to nie sú prázdniny, žiaci sú v tomto čase povinní plniť úlohy, ktoré im učitelia zadali. Učitelia budú so žiakmi a ich rodičmi v kontakte cez Edupage. Je dôležité, aby ste sledovali aj stránku školy, odkazy na FB a DODRŽIAVALI VŠETKY PREVENTÍVNE OPATRENIA !!!!

                                                                                                      Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Zápis do 1. ročníka

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hviezdoslavov kubín 2020    28. februára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže- Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori z celej školy, ktorí porote, divákom a spolužiakom zarecitovali známe i menej známe texty. Výkony dvadsiatich dvoch recitátorov hodnotila porota v zložení: Mgr. Lenka Kleščinská, Mgr. Matúš Timuľak a Mgr. Alena Focková, ktorí rozhodli nasledovne: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

eTwinning nás baví…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt etwinning twinspacePo kliknutí na logo sa priamo v prostredí eTwinning Twinspace môžete pozrieť na naše logá, prezentácie a dozvedieť sa viac o nás a našich partneroch 🙂

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Valentínska párty

     14. 02. 2020 v popoludňajších hodinách naša cvičebňa praskala vo švíkoch. Hudba sa ozývala priestormi školy, ochutnávali sa dobroty, čaje a nápoje tiekli potokom a oči sa trblietali radosťou a priateľstvom všetkým zúčastneným. ÁNO, tušíte správne. Zabávali sme sa na Valentínskej party. Kto neprišiel môže ľutovať a kto prišiel, ten sa už teší na budúci rok.

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár