Interná smernica

Základná škola, Školská 94, 044 11 Trstené pri Hornáde

tel: 055/6980 162

web: www.skola-trstene.sk            email: zstrstene@stonline.sk

 

 

Interná smernica na posilnenie výchovného vplyvu školy na žiakov

a na riešenie vzniknutých výchovných problémov.

 

 

 

Táto interná smernica vychádza z platných Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl schválených MŠ SR dňa 28. 4. 2009 pod číslom 7/2009 – R a z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2010/2011 a upravuje ich na konkrétne podmienky školy.

 

 

Čl. 1.

Opatrenia školy na predchádzanie výchovným problémom

 

1.   Na začiatku školského roka sú triedni učitelia a vychovávateľka ŠKD povinní oboznámiť žiakov s Vnútorným poriadkom školy.

 

2.   Súčasťou rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, je pravidelné zaradenie triednických hodín.  Triednické hodiny budú 1 krát týždenne v dĺžke trvania 45 minút. Pravidelnou náplňou činnosti na nich, bude:

a)  kontrola žiackych knižiek so zápisom známok podľa klasifikačného záznamu

s  podpismi rodičov,

b)  plnenie výchovných cieľov vyplývajúcich z plánov triednických hodín,

c)  vyhodnocovanie dodržiavania vnútorného poriadku školy a riešenie výchovných

problémov.

 

3.   Riaditeľstvo školy zabezpečí dozor nad žiakmi v čase ich prítomnosti v budove školy počas vyučovania a počas mimoškolských činností takto:

a) od  7.00 hod. do 7.30 hod. v šatniach   – p. školník

b) od  7.30 hod. do 8.00 hod. v šatniach   – p. upratovačka (podľa rozpisu služieb)

c) od   8.00 hod. do konca vyučovacieho procesu:

1. v čase prestávok – službukonajúci učitelia – dozor v triedach

– dozor na chodbách

2. v čase vyučovania – vyučujúci učitelia – z poslednej vyučovacej hodiny

vyprevádzajú žiakov do šatní a von z budovy školy

d) od  12.45 hod. do 14.00 hod. v šatniach  – p. upratovačka (podľa rozpisu služieb)

e) od  11.45 hod. do 14.00 hod. v školskej jedálni  – p. upratovačka

– prítomní učitelia

f) od  14.00 hod. do konca popoludňajších aktivít:

1. počas záujmovej činnosti – p. učiteľ zodpovedný za záujmovú činnosť žiakov

2. iná popoludňajšia aktivita (doučovanie, šport, …) – zodpovedný p. učiteľ

g) počas mimoškolských činností – p. učiteľ zodpovedný za mimoškolskú aktivitu

h) v ŠKD – p. vychovávateľka, ktorá za správanie žiakov zo ŠKD zodpovedá

v učebni ŠKD, v školskej jedálni, v areáli školy a pri mimoškolských akciách

 

4.   Riaditeľstvo školy zabezpečí v priebehu školského roka stretnutie s príslušníkmi polície, a to zvlášť pre ročníky 5.-9. a ročníky 1.-4.

 

5.   Na zabezpečovanie okamžitej komunikácie a spolupráce s rodičmi, slúži každému triednemu učiteľovi a vychovávateľke zoznam žiakov, kde je uvedený aj telefonický kontakt na rodičov žiakov.

 

 

Čl. 2.

Riešenie výchovných problémov počas vyučovacieho procesu

a v čase činnosti mimoškolských aktivít žiakov

 

1.  Vzniknuté výchovné problémy budú všetci pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci školy, riešiť okamžite takto:

a)  Nepedagogickí zamestnanci budú výchovný priestupok žiakov neodkladne hlásiť

triednemu učiteľovi, službukonajúcemu učiteľovi, výchovnému poradcovi alebo

vedeniu školy.

b)  Pedagogickí zamestnanci môžu pred riešením priestupku o probléme predbežne

diskutovať s triednym učiteľom, s výchovným poradcom alebo s vedením školy.

 

2.  Každý problém sa musí objektívne prešetriť a vždy písomne zaznamenať. Každý učiteľ zhodnotí závažnosť problému a drobné prvotné porušenia vnútorného poriadku rieši príslušný učiteľ ústnym individuálnym pohovorom so žiakom. O pohovore následne informuje triedneho učiteľa, ktorý si vedie evidenciu a problémy vyhodnocuje a rieši na najbližšej triednickej hodine.

 

3.  Pri opakovanom menej závažnom porušení príslušný učiteľ napíše žiakovi poznámku

do žiackej knižky, posúdi zápis do klasifikačného záznamu (KZ),  informuje o ňom triedneho učiteľa, ktorý na triednickej  hodine problém vyhodnotí a rieši.

 

4.  Pri ďalšom opakovanom alebo závažnom porušení vnútorného poriadku školy, informuje príslušný učiteľ triedneho učiteľa. Triedny učiteľ ihneď konzultuje celý problém so žiakom a písomne predvolá rodiča žiaka na individuálny pohovor do školy. Spolu s rodičom vždy príde na pohovor aj žiak. Triedny učiteľ spolu s príslušným učiteľom vyhotoví písomný záznam z predvolania rodiča a následnej diskusie, ktorý dá podpísať účastníkom pohovoru. Originál si ponechá, jednu kópiu odovzdá rodičovi žiaka a jednu kópiu odovzdá riaditeľovi školy do evidencie. V prípade, ak rodič odmietne podpísať záznam, učiteľ ho požiada o písomné vyjadrenie k problému, ktoré rodič ihneď vlastnoručne napíše a podpíše. V prípade, ak aj to rodič odmietne, učiteľ v poznámke záznamu zaškrtne jeho odmietnutie a požiada k tomu rodiča o podpis.

 

5.  Pri ďalšom opakovanom závažnom výchovnom probléme informuje triedny učiteľ riaditeľku školy, ktorá predvolá rodičov žiaka spolu so žiakom na pohovor. Pohovoru sa okrem nich zúčastnia aj triedny učiteľ a výchovný poradca, prípadne aj príslušný učiteľ, ktorý začal riešiť výchovný problém. Celý problém sa objektívne prešetrí výpoveďami, prípadne sa doloží predchádzajúcimi záznamami. Na príslušnom písomnom zázname oznámi riaditeľ školy rodičovi návrh výchovného opatrenia. Zápis všetci účastníci podpíšu, kópiu dostane aj rodič žiaka.

 

6.  Pri objektívnom prešetrovaní problémov môže požiadať príslušný učiteľ, triedny učiteľ a riaditeľ školy o písomné výpovede ďalších žiakov – svedkov udalosti, aby sa predišlo manipulácii svedeckých výpovedí žiakov a následným konfliktom s rodičmi žiakov.

 

7.  Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení priestupku. Zníženému stupňu zo správania spravidla predchádzajú:

a)  napomenutie od triedneho učiteľa,

b)  pokarhanie od triedneho učiteľa,

c)  pokarhanie od riaditeľky školy.

 

8.  Na štvrťročných pedagogických radách navrhuje písomné oznámenia o porušení vnútorného poriadku školy pre rodičov triedny učiteľ. Každé oznámenie musí byť doložené predchádzajúcim písomným záznamom triedneho učiteľa o pohovore s rodičom a podpisom rodiča.

 

9.  Na polročných pedagogických radách navrhuje triedny učiteľ hodnotenie správania žiaka, a to po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú. Hodnotenie správania žiaka po prerokovaní v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľka školy.

 

10.  Pochvaly a iné výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.

 

11.  Neuzavreté výchovné problémy sa posúvajú na riešenie do najbližšieho hodnotiaceho obdobia alebo na mimoriadnu pedagogickú radu.

 

12.  Ak vznikne podozrenie, že žiak je pod vplyvom omamnej látky, zabezpečí vedenie školy poskytnutie prvej pomoci, oznámenie rodičovi a privolanie zdravotnej starostlivosti. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberá zdravotnícke zariadenie.

 

13.  V prípade neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka, ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo zamestnancov školy, poskytne škole asistenciu privolaná polícia. Toto ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.

 

 

Čl. 3.

Riešenie výchovných problémov mimo školy

 

Vzniknuté výchovné problémy žiakov mimo školy riešia učitelia na požiadanie rodičov alebo iných obyvateľov obce, ako občania so zvýšenou autoritou u žiakov. Využívajú pritom  osobný kontakt s rodičmi žiaka a v prípade potreby využijú právo ústnej i písomnej svedeckej výpovede na polícii, ktorá má v plnej kompetencii riešenie takýchto problémov.

 

 

 

Čl. 4.

Záverečné ustanovenie

 

1. Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí sú zaangažovaní do riešenia výchovných problémov, sú viazaní mlčanlivosťou a ochranou osobných údajov.

 

2. Táto interná smernica bola prerokovaná a schválená na mimoriadnej pedagogickej rade dňa 11.10.2010 a nadobúda účinnosť dňom12.10.2010. Kópia tejto vnútornej smernice je  vyvesená na verejnom mieste v každej triede a je zverejnená na webovej stránke školy.

3. Triedni učitelia oboznámia s touto internou smernicou žiakov na najbližšej triednickej hodine.

 

4. Triedni učitelia oboznámia s touto internou smernicou zákonných zástupcov žiakov na najbližších triednych aktívoch.

 

5. Súčasťou tejto internej smernice sú v prílohe aj vzory písomných záznamov pri riešení výchovných problémov.

 

6.  Všetky zmeny v tejto internej smernici je oprávnený vykonávať spracovateľ tejto internej smernice..

 

 

V Trstenom pri Hornáde, dňa 11.10.2010

Mgr. Jana Olexová, riaditeľka školy