O PROGRAME

INFORMÁCIE O PROGRAME ZELENÁ ŠKOLA

logoZelená škola je najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací program pre školy, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi.  Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

 

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k  zdravšej, „zelenšej“  a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Proces Zelenej školy je prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu – spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadria prostredníctvom Ekokódexu.
 

 

Metodológia programu

     V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia:

1. Kolégium Zelenej školyje akčná skupina programu na škole

2. Environmentálny auditskúma vplyv školy na životné prostredie

3. Environmentálny akčný plánplán práce ako znížiť vplyv školy na životné prostredie

4. Monitoring a hodnotenie – priebežné sledovanie plnenia aktivít z akčného plánu

5. Pro-environmentálna výučba – prenáša témy týkajúce sa životného prostredia do vyučovania zaujímavou formou

6. Informovanie a spoluprácao aktivitách na škole sa informuje širšia verejnosť

7. Eko-kódex školyumelecké znázornenie hodnôt tvojej školy

Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu,ale tiež pre širokú verejnosť.

Naša škola je do tohto najväčšieho  EKO – programu zapojená od septembra 2013. Snažíme sa realizovať environmentálnu výchovu s praktickými krokmi. Veríme, že vďaka spoločnej realizácii množstva praktických aktivít sa na škole zmení celá filozofia našej školy, čo vyústi do jej zamerania na environmentálnu výchovu.