AKTIVITA 2 (október 2019)

AKTIVITA 2: Príprava starého náradia na výstavu k projektu „Pôda, ktorá uživila našich predkov uživí aj nás“ a prednáška v rámci projektu (október 2019)

     V rámci spolupráce s OZ Priatelia trstenskej prírody a ich projektu s názvom „Zdravá pôda – zdravá komunita. Pôda, ktorá živila našich predkov, uživí aj našich potomkov. Naučme ich to.“ sa uskutočnila prednáška spojená s aktivitami, ktorú viedla lektorka environmentálnej výchovy a dizajnérka permakultúrnych záhrad, pani Paulína Urdová.
     Žiaci sa na túto prednášku pripravovali aktívne, a síce natieraním historických gazdovských strojov a náradí, ktoré následne umiestnili na výstavnú plochu pripravenú počas prázdnin OZ Priatelia trstenskej prírody. V úvode prednášky predkladateľ projektu za OZ Priatelia trstenskej prírody – pán Rastislav Šelepský – ukázal našim žiakom mapu Trsteného pri Hornáde z roku 1943, a tak mali možnosť porovnať si plochu ornej pôdy kedysi a dnes. Prednášku o príčinách a dôsledkoch erózie pôdy a možnostiach nápravy jej kvality spojenú so zaujímavými aktivitami ďalej viedla p. Urdová a po teoretickej časti, za krásneho slnečného počasia, mohli žiaci kolégia Zelenej školy skúmať pôdu na niekdajšom školskom políčku. Urobili rozbor pôdy (štruktúra, obsah humusu), test pH, pozreli si ukážku postupov pri zakrývaní, ochrane pôdy, ukážku a výber rastlín pre zelené hnojenie, dozvedeli sa o rozmnožovaní mykorízy v malom, výrobe biouhlia a jeho aplikácii do pôdy, urobili žeruchový test na kontrolu zrelosti a správnu aplikáciu kompostu. Veríme, že táto aktivita, ako jedna z mnohých, opäť prinesie svoje ovocie v podobe komplexnejšieho a vnímavejšieho environmentálneho cítenia našich žiakov a v budúcnosti svoje poznatky nadobudnuté takouto zaujímavou formou zužitkujú.