OZNAM – testovanie, karanténa, povinnosti ZZ

Aktualizované k 25. 1. 2022  z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

Domáce testovanie:
V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

 1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
 2. Rodič telefonicky musí kontaktovať !! všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.
 3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 
 4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19.
 5. Izolácia trvá po dobu 5 dní od :
  – dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo
  – objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.
  Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení 5-dňovej izolácie je žiak povinný mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty, dôrazne sa odporúča respirátor FFP2.

Karanténa (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény):

 1. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény.
 2. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast!!
 3. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak chodí do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.
 4. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.
 5. Po ukončení karantény žiaci musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty, odporúčaný je respirátor FFP2.

Výnimka z karantény
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.
—————————————————————————————————————————————–
Pripomíname:

 1. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí!! predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.
 2. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
 3. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 4. Podozrenie zo zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

!! Neplnoletý žiak
Riaditeľ ospravedlní absenciu neplnoletému žiakovi, ak je táto absencia zákonným zástupcom hneď !! riadne nahlásená a zákonný zástupca zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa!!, ktoré sa bude uskutočňovať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – porušenie zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.