Prehľad opatrení v súvislosti s Covid-19

Domáce testovanie:
povinnosť hlásiť škole
– v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
    a) kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
    b) oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu,
    c) prihlási sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Žiak tak v prípade potvrdeného pozitívneho výsledku bude mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu ostáva doma.
Povinnosť: V prípade, že sa u žiaka s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí Ag testom z mobilného odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.

Karanténa (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
Karanténu je možné ukončiť po 5. dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
– výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.
– sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19 a neprejavujú príznaky ochorenia), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Výnimka z karantény
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
– žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
– plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID- 19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“. 

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.