Organizačné pokyny v ZŠ Trstené pri Hornáde v školskom roku 2021/2022

 • Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu sa riadi školským
  semaforom, zverejneným na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/,
  ktorý je záväzný aj pre zákonných zástupcov žiakov.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli
  zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota,
  kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný
  príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do budovy
  základnej školy.
 • Vstup do budovy školy je povolený iba žiakom a zamestnancom
  školy, cudzím osobám je vstup do budovy školy povolený iba so
  súhlasom vedenia školy.
 • Vstup je možný len po predložení písomného vyhlásenia
  o bezpríznakovosti žiaka (Vyhlásenie-o-bezpríznakovosti/wordVyhlásenie-o-bezpríznakovosti/pdf) a návštevníka školy/rodiča žiaka (Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník/wordVyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník/pdf) aktuálneho semaforu a dodržiavaním ROR.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá zákonný zástupca žiaka
  pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy
  v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Žiak s príznakmi musí ostať doma a rodič kontaktuje detského lekára.
 • Žiaka prvého ročníka môže v budove školy 1. deň sprevádzať iba jeden
  zákonný zástupca, a to po predložení písomného vyhlásenia o
  bezpríznakovosti.
 • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do
  budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 • Podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, musí mať
  žiak prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.
Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.