Upozornenie pre rodičov


UPOZORNENIE

Dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že počas dištančného vzdelávania plne zodpovedajú (aj trestnoprávne) za činnosť a aktivity svojich detí.

V súvislosti s tým pripomíname, že je neprípustné!!!, aby žiaci robili počas on-line hodín videozáznamy a dávali ich na rôzne sociálne siete – ide o vážne porušenie Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a porušenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.