DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 2. STUPEŇ od 26.10.2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) dňa 23. 10. 2020 rozhodol takto:

     S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatomdeviatom ročníku (2. stupeň) (https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ). Školské vyučovanie žiakov 1. stupňa (1. – 4. roč.) naďalej prebieha prezenčnou formou (v škole).

 • Prezenčnú formu  vyučovania žiakov 2. stupňa nahrádza dištančná forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. 
 • Rozvrh dištančného vyučovania pre jednotlivé triedy bude zverejnený na Edupage, žiaci dostanú inštrukcie od vyučujúcich a triednych učiteľov, kedy prebieha online hodina – videohovor, samostatná práca, resp. iné forma práce a ďalšie inštrukcie… .
 • Je potrebné sledovať Edupage, náš web, náš Facebook.
 • Komunikácia žiakov s vyučujúcimi bude prebiehať online prostredníctvom webstránok a aplikácií:
  • Edupage 
   • (prihlásenie – meno: MenoPriezvisko, heslo žiaci dostali od tr. učiteľov),
  • Office 365 – Microsoft Teams – www.portal.office.com 
   • meno: m.priezvisko@zstph.onmicrosoft.com, heslo: každý žiak si individuálne zmenil),
  • Messenger,
  • Zoom,
  • ALF (prihlásenie: postup na našej webstránke ),
  • Skype.
 • Zákonný zástupca žiakov, ktorí majú problém s pripojením sa na hodiny, kontaktuje triednych učiteľov resp. priamo vedenie školy a požiada o doručovanie učebných materiálov/pracovných listov. Prevzatie a konzultácie (v rozsahu 3 vyuč. hodín) budú žiakovi/zákonnému zástupcovi umožnené za dodržania všetkých hygienických opatrení minimálne 1x týždenne (streda, 10.00 hod.).
Tento obsah bol zaradený v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.