Základné odporúčania pre zákonného zástupcu žiaka (ZZŽ) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

 Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením  koronavírusu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnite kliknutím na link). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.

1 reakcia na Základné odporúčania pre zákonného zástupcu žiaka (ZZŽ) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

  1. Spätné upozornenie: Nástup žiakov 1. – 4. roč. po celoplošnom testovaní 29. – 30.11.2020 | Základná škola Trstené pri Hornáde

Nie je možné pridávať komentáre.