OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí l. stupňa
+ 5.ročník do školy od 1.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu
detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy
v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní
sprísnených hygienických opatrení. Pri vstupe do školskej jedálne bude
zabezpečená dezinfekcia. Je potrebné znova sa prihlásiť na obed.
Prihlásiť alebo odhlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do
07.30 hod. v prípade choroby. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu
sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravovania:

telefonicky alebo sms na tel. č 0903 986 986 alebo e-mail: trstenesj@gmail.com
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR,
dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa
zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo
stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na
vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní,
dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na
stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov .

S pozdravom vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.