OZNAM

     Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. 4. 2020, oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom, že pri záverečnom hodnotení nebudú žiaci našej školy klasifikovaní z týchto predmetov: telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova – náboženstvo, pracovné vyučovanie a technika.

     V rámci záverečného hodnotenia bude pre ostatné predmety uplatňované kombinované hodnotenie: klasifikácia a slovné hodnotenie.

Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.