Harmonogram prijímacieho konania na strednú školu – informácie

Informácie pre deviatakov a ich rodičov o harmonograme  na prijímačky na strednú školu

Harmonogram prijímacieho konania na strednú školu

Zber informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020

V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008

 • ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS  (Termín: do 9.7.2018)
 • ZŠ zber podkladov pre Testovanie 9 – 2019  (Termín: 12.11. – 30.11.2018)
 • ZŠ zašle zber nových informácií z Proforientu do ŠVS  (Termín: do 6.12.2018)
 • zašle zber nových informácií do príslušných ŠVS- export z Proforientu ( Termín : 15.1.2019)
 • zašle do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu ( Termín : od 19.1.2019)
 • SŠ talentové – Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  (Termín: do  1.2.2019)
 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  (Termín: 20.2.2019)
 • ZŠ zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS–polročné známky, talentové školy (Termín: do 22.2.2019)
 • ZŠ zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá – talentové  (Termín:do 22.2.2019)
 • ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych

       schopností, zručností alebo talentu  (Termín: do 28.2.2019)

 • tal. Talentové skúšky   (Termín: 25.3.2019 – 12.4.2019)
 • SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory  (Termín: do 31.3.2019)
 • ZŠ Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ  (Termín: 3.4.2019 a 4.4.2019)
 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)  (Termín: do 10.4.2019)
 •  zašlú export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS  (Termín:do 11.4.2019)
 •  Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií  (Termín:do 20.4.2019)
 • ZŠ Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ  (náhradný termín: 16.4.2019 a 17.)
 • ŠVS oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient      

           (Termín: po dodaní výsledkov T9)

 • SŠ     1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  (T: 13.5.2019) 

             1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  (T: 16.5.2019) 

 • SŠ     Zverejní konanie druhého kola         (Termín: do 6.6.2019)
 •  2. kolo prijímacích skúšok   (T: 18.6.2019)
 • ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS  (Termín: do 9.7.2019)

Viac informácií nájdete na: http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

 Prihlášku vypĺňa ZŠ – výchovný poradca. Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje a prihlášku dajú potvrdiť pediatrovi.

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na prvé kolo prijímacieho konania na strednú školu alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy.

V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.

Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk. 

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na školu. Stredná škola vykoná zápis prijatých žiakov na základe zápisného lístka, ktorý vydáva základná škola.

Základná škola vydáva žiakovi iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa žiak zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis na predchádzajúcej strednej škole, vyzdvihne si tam zápisný lístok a odovzdá ho na uprednostnenú strednú školu.

Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie o prijatí na strednú školu je neplatné. 

Odvolanie – proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie písomnou formou po prvom kole prijímacích skúšok od 23. mája 2019

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2018/2019. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.