Voľné pracovné miesto – učiteľ 1. stupeň

Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú (zástup – materská a rodičovská dovolenka) od:
December 2018

Pozícia:
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie + rozšírená kvalifikácia na vyučovanie cudzích jazykov so zameraním na anglický jazyk.

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa platných platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Školská 94, 044 11 Trstené pri Hornáde

Kontakty:
tel.: 0911925736, 0918502638
       055 6980 162

email: zstrstene@stonline.sk

Všetky požadované doklady pošlite poštou, alebo e-mailom na riaditeľstvo školy.

 

                                                                           Mgr. Jana Olexová, riad. školy